Мнения

Утвърдиха нов образователен стандарт

Утвърдиха държавния образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

Този стандарт се изготвя за първи път и е насочен към включване на младите хора в демократични практики, като участие в ученическото самоуправление, доброволчески дейности, участие в училищни медии и кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната чувствителност, правата на човека, опазването на околната среда и други.

Стандартът регламентира още обучения на връстници от връстници, форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на агресията, практиката на ученици-наставници за превенция на конфликти, мерки срещу отпадане от училище и др.

Учениците ще учат финансова грамотност, кариерно ориентиране, антикорупция и правила за поведение при терористична заплаха.

Всяка детска градина и училище ще приема свои програми по този стандарт. Различните теми могат да се преподават в часа на класа, както и в разширената или факултативна подготовка.

Източник: МОН