Мнения

Утвърдиха нови стандарти в МОН

Държавните образователни стандарти за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, за усвояване на българския книжовен език, както и за профилираната подготовка са утвърдени.

Стандартите са изготвени във връзка с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование  (ЗПУО) и са утвърдени след вземането под внимание на постъпили по време на общественото обсъждане мнения, становища и предложения от страна на социалните партньори, неправителствени организации и др.

Стандартът за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование урежда видовете документи, условията и реда за водене на информационни регистри, документите, които се съхраняват и обработват в електронен вид и други детайли в административната дейност в системата на предучилищното и училищното образование.

Създадена е възможност в лична електронна образователна партида, наричанаоще лично образователно дело на всяко дете/ученик, да се отразява цялата информация за процеса и резултатите от неговото обучение.

Източник: МОН