Институции

Усвояваме над 50 млн. евро по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Правителството одобри промяна на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Промяната предвижда интегриране на 51.1 млн. евро от Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) в Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК).

С промяната ще се осигури по-фокусирана и ефективна подкрепа за създаване на дългосрочни партньорства между бизнеса и научноизследователските организации, включително на регионално равнище, пишат от пресслужбата на МС.

Промяната цели и привличане на допълнителен ресурс за наука, чрез осигуряване на подкрепата за проекти, одобрени за финансиране по програма „Хоризонт 2020“ и осигуряване на по-добра синергия между двете програми.

В допълнение са актуализирани и прецизирани индикаторите на програмата, което ще позволи по-адекватно и реалистично измерване на ефектите от изпълнение на ОПНОИР и ще подобри процеса на нейното изпълнение.

Междувременно стана ясно и че правителството одобри и Оперативен план за изпълнение на първия етап на актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в България 2017 – 2030 година, приета от НС на 07 юни 2017 година.

Основната цел на плана е чрез мащабно, бързо и дългосрочно развитие и модернизиране на системата на научните изследвания, България да се превърне в притегателен център за авангардни научни изследвания и развитие на нови технологии, да се привлекат и задържат млади и водещи учени в страната.

Изпълнението на Стратегията е разделено на три етапа. Първият етап (2018 – 2022 година) цели в края на етапа научноизследователската дейност да се оценява оптимално, да бъде привлекателна за учените и за младите хора и да са създадени подходящи условия за научни изследвания и за тяхното потенциално приложение.

Източник: news.bg