Учители

УНИЦЕФ България търси консултант по национална стратегия

УНИЦЕФ България обявява конкурс за избор на консултант за предоставяне на експертна помощ за разработване на „Национална стратегия за намаляване на дела на преждевременно напускащите училище деца за периода до 2020 година“.

Кандидатите, които проявяват интерес към конкурса трябва да изпратят подробна автобиография (CV) и мотивационно писмо на английски език на вниманието на г-н Борислав Стоичков, програмен сътрудник, бул. „Ал. Дондуков“ 87, ет. 2, София 1504 или на електронен адрес: bstoitchkov@unicef.org не по-късно от 4 юни 2012, 17:00 ч.

Повече информация