Мнения

Удължава се срокът за кандидатстване по програмата “Студенти на стаж в МОН“

До 15 април 2014 година се удължава срокът за кандидатстване по програмата „Студенти на стаж в Министерството на образованието и науката“, съобщава сайтът на МОН.

С програмата се предоставя възможност на студенти за практическо реализиране на придобитите от тях теоретични знания в реална работна среда. Чрез запознаване със структурата и функциите на администрацията на Министерството на образованието и науката и със специфичните дейности на отделните структурни звена, студентите-стажанти ще получат възможност за придобиване на умения за работа в динамична среда, в сътрудничество с утвърден екип от професионалисти по проблемите на образованието и науката.

На сайта на МОН в раздел „Конкурси/Студенти“ е публикувана покана, в която подробно са описани изискванията към кандидатите за съответните стажантски позиции, условията  и редът  за кандидатстване, необходимите документи и начинът на провеждане на конкурса „Студенти на стаж в МОН“.