Национален конкурс ще излъчи учителя с най-добър урок в музей. Кандидатурите се събират до 15 юли, а победителите ще бъдат обявени от МОН на 1 септември.

Целта е да се повиши качеството на образователния процес, да се обогатят дейностите в училище и да се разшири образователната среда.

Кандидатите трябва да представят портфолио на проведени занимания в музейна среда. В него ще опишат учебната програма, мотивите и очакваните резултати. Трябва да приложат копия на авторски работни листове, карти или други дидактически материали, използвани в занятието. Изискват се също снимки и клипове на електронен носител, както и копия на проведена анкета с учениците. Когато учителят е споделил своята практика с колеги, се прилага материал и за това.

Номинациите се събират от Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН и ще бъдат оценени от национална комисия. Всяко портфолио ще бъде преценено по критерии: подбор на тема, цели и подходящи ресурси; съответствие на реализирани дейности с поставените цели и очакваните резултати; умение за ползване на музейна среда; оригиналност в подхода към темата.