Училища

Търсят административно-наказателна отговорност от директора на Четвърто помощно училище

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето ще потърси административно-наказателна отговорност от директора на Четвърто помощно училище „Проф. Димитър Кацаров“ за нарушаване на задължението за съдействие, съобщиха от агенцията.

Според Националното радио санкцията е в размер на 1000 лева.

Наказанието за директора се иска заради това, че не е уведомила органите за закрила на детето – ДСП, МВР или ДАЗД за нуждата от закрила на дете. Назначената от председателя на ДАЗД комисия установи, че са нарушени правата на детето, регламентирани в Конвенцията на ООН за правата на детето и в Закона за закрила на детето.

Според ДАЗД след подаването на сигнал от родителите за упражнено насилие върху дъщеря им, директорът на училището е подценил ситуацията, вследствие на което не е изпълнил задължението си да уведоми незабавно дирекция „Социално подпомагане“, ДАЗД или МВР за нуждата от закрила на дете, с което е създал риск за детето за ненавременно предприемане на адекватни мерки за закрила.

Като друг аргумент за исканото наказание се посочва, че не е бил задействан разписаният в училището мултидисциплинарен механизъм за взаимодействие при сигнал за дете, жертва на насилие или в риск от насилие.

Оценката на ДАЗД е, че в помощното училище има „недобра организация на работата, при която за всеки ученик са отговорни много и най-различни служители, което на практика води до размиване на отговорността и до неяснота в кой момент къде е детето и кой е персонално отговорния служител“.

След попадането на детето в нова и непозната среда, това не е отчетено и по отношение на него не са планирани никакви дейности за оказване на първоначална подкрепа, поради факта, че до тази учебна година детето се е обучавало в масово училище, посочват от ДАЗД. От там посочват и конкретни административни пропуски в работата на Четвърто помощно училище.