Мнения

Трета международна конференция “Нови технологии в съвременното училище“

На 04 юли 2012 г. в аулата на Корпус 2 на Русенския университет „Ангел Кънчев“ за трети пореден път ще се проведе международна конференция на тема „Нови технологии в съвременното училище“.

Организатори са: РИО, гр. Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, СОУ за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ” – Русе и ГБОУ СОШ 2049, Москва. Освенм от Москва и Русе, доклади ще изнесат и преподаватели от Айтос, Бургас, Варна, Велико Търново, Девин, Плевен, Провадия, София, Хасково и Шумен.

В самото начало на конференцията ще се изясни каква е информационна култура на ученика от начална училищна възраст и как да се подходи творчески към организацията на извънурочната и проектната дейност в училище.

Докладите са разделени в три направления. В „Информационни и комуникационни технологии“ ще бъде представен начина за използване на компютърни дидактически игри в детската градина, програмиране със Scratch и визуално програмиране с Kodu, както и жест-базирано обучение чрез Kinect. Ще бъде споделен опита от използването на технологията „Един компютър – много мишки“ и „Класна стая на бъдещето“, чрез които се предизвиква интереса и активността на учениците, повишава се резултатността от обучението. Интересен е докладът, разказващ как да започнем да разбираме дигиталните деца – дали те са нашата надежда или са основание за тревога. В друга тема се разкрива практически опит от това как с електронни тестове се осъществява обективна и ефективна проверка на знанията. Представя се работата с образователния софтуер „Енвижън“ и влиянието му върху образователните нагласи на ромските деца.

В направление „Съвременни технологии за възпитание“ се представят универсални схеми за разработване на автодидактични игри, представя се влиянието на съвременната социокултурна реалност върху формирането на нравствени ценности в семейството, проследява се ролята на учителя като консултант на учители и родители. Представен е нетрадиционен подход за връзката на училището с родителите, чрез което се създава атмосфера на доверие и партньорство. Дават се насоки за по-добра адаптация на 3-4 годишните деца към детската градина.

Друга група доклади са обединени в направление „Форми за повишаване мотивацията към обучението“. Тук се представя практически модел за развитието на социалните умения и мотивация за учене на гимназистите, показва как се формират предприемачески умения у малките ученици, какви форми и дейности се използват чрез проекта „УСПЕХ“, за да се повиши интереса на учениците към изучаваните учебни предмети, по какъв начин се обезпечава качествено  чуждоезиково обучение, представя се как посредством европейския онлайн портал eTwinning ученето става забавно, насърчаващо и успешно.

С програмата на конференцията и с резюмета на докладите можете да се запознаете от уеб страницата на конференцията на адрес http://conf.souee.org/, както и от фейсбук-страницата на събитието.

уебадрес на конференцията – http://conf.souee.org/
Фейсбук-страница – https://www.facebook.com/events/197531177036469/