Учители

Това означава ли, че и зам.-директорите по административно-стопанската дейност също са педагогически специалисти, ако имат възложена норма преподавателска заетост от 216 часа, както и зам.- директорите по учебната дейност?

Според чл.211, ал.1 от ЗПУО учителите, директорите и зам.-директорите, които изпълняват норма преподавателска работа, са педагогически специалисти.Това означава ли, че и зам.-директорите по административно-стопанската дейност също са педагогически специалисти, ако имат възложена норма преподавателска заетост от 216 часа, както и зам.- директорите по учебната дейност?
Заместник-директорите подпомагат директора на държавна и общинска детската градина, на държавно и общинско училище и на център за подкрепа за личностно развитие при изпълнението на основните дейности, свързани с:
– анализирането, планирането, организирането, координирането, изпълнението, контрола, оценяването на учебната, учебно-производствената, учебно-творческата и спортната дейност с оглед внасянето на подобрения в работата на институцията;
– изготвянето на програмната система на детската градина или на училищните учебни планове и програми и реализирането им;
– разработването на годишния план на институцията, правилниците, Списък-образец и контролират спазването им;
– изготвянето и спазването на седмичното разписание, графика за консултации на учениците и родителите с педагогическите специалисти;
– организирането на правилното попълване на документите на институцията и съхраняването й;
– провеждането на инструктаж за здравословни и безопасни условия на труд на учителите, другите педагогически специалисти и служителите, следи за провеждане на инструктажи по ЗБУТ от учителите на учениците и подпомага организирането на ЗБУТ в училищните помещения;
– цялостната административно-стопанска и финансова дейност.
Заместник-директорът по учебната дейност подпомага директора при осъществяване на правомощията му като:
– координира и контролира дейността на педагогическите специалисти и организацията на учебния процес;
– координира и контролира вътрешноинституционалната квалификационна и методическа дейност на педагогическите специалисти;
– организира, координира и контролира дейността на екипа за подкрепа за личностно развитие;
– организира, координира и контролира проследяването на постиженията на децата и провеждането на вътрешното и външно оценяване, на държавните зрелостни изпити, на изпитите за промяна на оценка, за срочна и годишна оценка и др.;
– координира и контролира провеждането на конкурси, състезания, олимпиади в училището;
– организира и контролира дейностите, свързани с обхвата на децата и учениците в задължителна училищна възраст;
– организира и контролира целодневната организация на учебния ден, допълнителното обучение на ученици от начален етап, които не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма за съответния клас.
Заместник-директорът по административно-стопанската дейност подпомага директора като организира, координира и контролира:
– законосъобразното съставяне на актовете, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения с работниците и служителите;
– разработването на училищния бюджет, на училищните планове и правилници, щатното разписание, проект на поименното разписание на длъжностите и Списък-образец;
– изпълнението на противопожарните изисквания, охраната и хигиената на обучението, възпитанието и труда в училището, дейностите по евакуацията на учениците и персонала;
– работата на непедагогическия персонал;
– обогатяването на материално-техническата база и състоянието на сградата като следи изпълнението на текущите основни ремонти;
– осигуряването учебно-технически средства, дидактически материали и пособия за нуждите на учебно-възпитателната работа;
– решаване на въпросите от социално-битов характер.
Заместник-директори, които изпълняват норма на преподавателска работа, са педагогически специалисти.   

Източник: mon.bg