Ученици

Техническа информация за НВО след седми клас

Изпитите за учениците, завършили VII клас, ще се проведат на 21 май 2014 г.  по български език и литература и на 23 май 2014 г. – по математика. Началото и на двата изпита е в 10 часа. Експертите от Министерството на образованието и науката припомнят:

1. Преди започване на изпита учениците трябва:

Да се явят в изпитната зала с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща мястото за явяване на приемни изпити;

Да заемат определените им места не по-късно от 9:45 часа;

Да предадат на квесторите за съхранение на видно място по време на целия изпит изключена мобилната си комуникационна техника;

Да носят ида ползват за изпита: син цвят химикалка; по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума;

Под контрола на квесторите учениците отделят идентификационната бланка от листа за отговори, попълват я и я поставят в малкото пликче, без да го залепват;

2. По време на изпита учениците:

пишат със син цвят химикалка, чертаят с черен молив;

Не ползват коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника;

Не шумят и не извършват действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;

Не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа;

Не може да напускат изпитната зала:

– по-рано от 30 (тридесет) минути след началния час на всеки от модулите;
– след изтичане на времето за работа върху модула Национално външно оценяване (НВО), ако ще работят по допълнителния модул;

Получават тест и листове за чернова и започват работа след обявяване на началния час от квестора; имат право да нанасят означения, да правят изчисления по задачите в тестовете.

Първата страница на тестовете е инструкция как да се работи – прочита се внимателно;

Внимават при попълването на отговорите в листа за отговори – на правилното място и с правилното означение (Х); ученикът може да се откаже от вече означен верен отговор, като запълни съответната буква и зачертае със знака Х друг отговор;

След изтичане на времето, определено за работа по модула НВО, се поставя листът за отговори в средния по големина хартиен плик и ученикът го запечатва, след което го поставя в големия хартиен плик, без да го запечатва;

Изслушват един път текста за преразказ от диска или прочетен от консултанта по БЕЛ;

Получават един екземпляр от текста за преразказ и го четат самостоятелно в рамките на 15 (петнадесет) минути, след което го връща на квесторите;

По време на изслушването и на самостоятелното четене на текста за преразказ нямат право да си водят бележки;

3. След приключване на изпита учениците:

На работното си място, след проверка от квестора за правилното попълване на идентификационната бланка, поставят бланката в малкото пликче, залепват го и го поставят в големия плик, заедно със свитъка за допълнителния модул (ако е работено по него), черновата и вече запечатания среден по големина хартиен плик с листа за отговори от модула НВО, след което залепват и големия плик, предават го заедно с тестовата книжка на квестора, неизползвания свитък за допълнителния модул и неизползваните листове за чернова (ако има такива) и се подписват в протокола за дежурство преди излизане от изпитната зала.