Ученици

Техническа информация за НВО за четвърти клас

Тестовете по математика, по човекът и обществото и по човекът и природата от Националното външно оценяване за четвърти клас съдържат 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен, и 3 задачи от отворен тип.

По български език и литература тестът включва диктовка, текст за четене с разбиране и 11 задачи към него.

Максималният резултат за всеки от тестовете е 20 точки. С 1 точка се оценяват правилните отговори на задачите с избираем отговор и с 2 точки – задачите със свободен отговор, които изискват разбиране и прилагане на изучени знания.

Диктовката по български език и литература се оценява с максимален брой 6 точки. Чрез диктовката и задачите за четене с разбиране изпитването се доближава до идеите на международното изследване PIRLS.

След приключване на изпитването по съответния учебен предмет училищната комисия проверява и оценява писмените работи на учениците по критериите и изискванията, определени от Министерството на образованието и науката, и вписва броя точки върху писмената работа на ученика.

В срок до три дни след приключване на съответното изпитване училищните комисии въвеждат резултатите им в сайта за външно оценяване. Чрез него се генерират обобщени за училището, за региона  и за страната резултати, които дават информация за постижимостта на държавните образоватени изисквания за учебното съдържание по проверяваните учебни предмети.

Индивидуалните резултати на четвъртокласниците се използват на училщно ниво и дават информация за овладяването на базисните знания и умения, необходими за успешното обучение в прогимназиалния етап на основното образование. Те може да бъдат надежден ориентир за пропуските на учениците и за необходимите корекционни мерки в училище.

Училищните комисии, определени от директорите за провеждане на външното оценяване, имат задължението да информират учениците и техните родители за конкретните пропуски и постижения.

Приравняването на точките в цифрова оценка няма задължителен характер, но по преценка на учителя оценката може да бъде вписана в дневника на класа и в бележника на ученика като текуща.