Мнения

Тематични области на новия стандарт

Стандартът за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование определя занимания, дейности и проекти по тематични области, свързани с: 

– патриотичното възпитание и изграждането на националното самочувствие; 

– предприемачеството и управлението на личните финанси; 

– защитата на родината и военното обучение; 

– безопасността и движението по пътищата;

– защитата при бедствия и аварии;

– превенция на насилието,

– справяне с гнева и агресията и мирно решаване на конфликти;

– превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха;

– превенция и противодействие на корупцията.

Извън определените в стандарта теми, министърът на образованието и науката може ежегодно да определя и други актуални теми, по които да се работи в часа на класа.

Всяка детска градина и училище ще приема свои програми по този стандарт. Неизменна част от институционалните политики са определянето на училищни ритуали, сред които и тези  свързани с честването на националния празник, на официалните празници, на дните на национални герои и будители, на празника на патрона на училището; изпращане на завършилите зрелостници; изборът на училищна униформа и/или знаци и символи; училищен химн, възпитаването в трайни навици за отдаване на почит и израз на националното самосъзнание чрез изслушване на националния химн в тържествени за училището моменти и поставяне на националния флаг на фасадата на училището.

Стандартът регламентира подкрепа за учениците чрез подходящи за възрастта им демократични практики, като участие в ученическото самоуправление, доброволчески дейности, участие в училищни медии (вестници, радио, телевизия, списания, интернет страници и др.); училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната чувствителност, правата на човека, опазването на околната среда и пр.; обучения на връстници от връстници; форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на агресията; практиката на ученици-наставници за превенция на конфликти, отпадане от училище и др.

Това е 13-ият по ред стандарт, който МОН изготви преди новата учебна година. Предстои скоро министерството да представи стандартите за инспектирането, за управлението на качеството, за нормирането и заплащането, за физическата среда, и за финансирането. Финансирането до края на тази година е по вече приет бюджет и не може да става дума за забавяне – този стандарт е обвързан с бюджета, като за 2017 г. тепърва започват дискусиите, посочи министърът на образованието и науката Меглена Кунева.

Източник: МОН