Институции Ученици Училища

Таксата за градина в София – според посещенията

Родителите в столицата вече ще плащат такса за детска градина според броя посещения на хлапетата им за месеца.

Причината е, че Върховният административен съд (ВАС) отмени минималния месечен абонамент от 30 лв. в столичните забавачки. Така родителите, чиито деца не са били на детска градина по уважителни причини цял месец, няма за плащат нищо.

Според наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Столична община родителите не дължат нищо във времето, в което хлапето не е било на детска градина или ясла или пък е отсъствало поради заболяване и има извинителна бележка. В същото време обаче в документа е посочено, че месечната такса не може да бъде по-ниска от 50 на сто от размера, определен в наредбата (б.а. – 60 лв) и има характер на абонамент. Тази задължителна минимална такса влиза в противоречие и с правилника за прилагане на закон за народната просвета, в който е регламентирано, че за времето, през което детето не е посещавало детската градина, не се заплаща нищо. Освен това, според Закона за местните данъци и такси общинският съвет не разполага с правомощия да въвежда такси, които не са описани в него. ВАС стига до заключението, че разпоредбата на Столична община е издадена и в противоречие със Закона за нормативните актове, съгласно който нормативният акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. В случая местната власт е въвела такса, която се дължи дори да не е предоставена съответната услуга. Така решението й става незаконосъобразно.

От Столичната община коментираха пред „Монитор“, че са се съобразили с решението на съда и отпадането на минималната такса от 30 лева е отчетено в проектобюджета на кметството за 2020 г. Именно това е и причината в него да бъде заложена същата сума от такси, въпреки разширенията на няколко детски градини и откриването на нови групи.

Източник: monitor.bg