Мнения

С. Игнатов: Нова образователна система с новия закон

Учебниците ще бъдат пренаписвани и ще има нови учебни планове и нови държавни образователни стандарти, защото с новия закон за средното образование се въвежда нова образователна система. Възможно е законът да бъде приет до края на юли. Това съобщи образователният министър Сергей Игнатов в интервю за в. „24 часа”, публикувано тук в сайта на медията на 18 март 2010 г.

 

Пренаписването на учебниците е необходимо и поради скандалното съдържание в някои от тях, не само заради новите учебни планове. Голяма част от служителите в министерството, отговорни за тези учебници, са уволнени преди броени дни и ресорната дирекция е закрита и преструктурирана, съобщава министър Игнатов.

 

Министърът казва, че цели законът да бъде приет до края на парламентарната сесия, което (според справка на Teacher.bg) означава до края на юли, когато приключва втората за годината парламентарна сесия. Първата приключва до Великден, което изключва възможността законът да бъде приет до тогава.

 

Проектозаконът ще бъде подложен на широко обществено обсъждане преди гласуването в парламента. Широкото обществено обсъждане на новия закон ще се извърши на срещи с родителските асоциации, синдикатите и медиите, по време на кръглата маса „Българското училище в XXI век“ и ще има дискусия в интернет, в която всеки ще може да участва. Кръглата маса ще бъде организирана след Великден.

 

Сред реформите в образованието, обявени от министъра в интервюто, са:

  • Интегриране на деца от малцинства с различен майчин език
  • Оценяване на учебния процес и на директорите
  • Извеждане квалификацията на преподавателите като приоритет и превръщането й в задължителна
  • Големи правомощия за училищното настоятелство – ще приема стратегия за развитие на училището, проект на бюджета и отчет за изпълнението на бюджета
  • Мерки за подобряване на училищната дисциплина
  • Разкриване на училища до Х кл. в малки населени места – образованието до 16 г. е конституционно право
  • По-голям избор и профилиране в ХІ и ХІІ клас
  • От І до ІІІ клас няма да се поставят оценки
  • Учениците до ІV клас няма да повтарят класа
 
Децата от малцинства
 

с небългарски майчин език ще бъдат подготвяни за училище още от началото на предстоящата учебна година. Това ще се осъществява чрез 2-г. подготовка преди І клас и целодневна организация на учебния ден, които не са задължителни. Целта е децата да владеят български език достатъчно добре, когато започнат училище. Ако новият закон не бъде приет до края на парламентарната сесия, в действащия ще бъдат извършени промени за тази цел.

 
Оценяване на учебния процес и директорите
 

от специализирано контролно звено е другата новост в проектозакона. То ще бъде инспекторат по образованието на пряко подчинение на министъра. Инспекторатът ще анализира качеството на образователната среда, резултатите на учениците, подготовката на учителите и качеството на управлението. Всеки участник в образователния процес ще получава по електронна поща своите резултати.

 
Подобряване на училищната дисциплина
 

Класният ръководител ще предоставя информация за развитието на всеки ученик. Всеки учител в края на срока и в края на годината ще поставя оценка и за поведение. Настоящата система за оценяване поведението на учениците, състояща се в тристепенна скала за оценяване, според министъра, не е достатъчна. Мерките за дисциплиниране, предвидени в закона, също така няма да накърняват достойнството на ученика и да го унижават.

 

Профилиране в 11-и и 12-и клас

Заместник министърът на образованието – г-жа Милка Коджабашиева, съобщи по време на среща с директори на училища, преди около 2 седмици, че проектозаконът предвижда два етапа на средното образование: VІІІ – ІХ клас и ХІ – ХІІ клас, за което Teacher.bg уведоми своевременно тук.