Учители

С влизането в сила на новия ЗПУО редица длъжности се променят. Защо някои от възпитателските длъжности стават учителски, а другите остават възпитателски? При какви условия възпитателят ще стане учител в ПИГ?

Съгласно разпоредбата на чл. 227, ал. 2 от ЗПУО „учителските и възпитателските длъжности са:
1. учител, възпитател;
2. старши учител, старши възпитател;
3. главен учител, главен възпитател.
С разпоредбата на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗПУО е регламентирано, че „лице, заварено на длъжността „възпитател“ в полуинтернатната група, се преназначава на длъжността „учител“, а с разпоредбата на ал. 3 се урежда въпросът на лице, заварено към влизането в сила на закона на длъжността „младши учител“ или „младши възпитател“, се преназначава съответно на длъжността „учител“ или „възпитател“.
Лице, което заема длъжност „младши възпитател“ в ПИГ по силата на закона се преназначава на длъжност „учител“.
Лице, което заема длъжност „възпитател“ в ПИГ по силата на закона се преназначава на длъжност „учител“.
Лице, което заема длъжност „старши възпитател“ в ПИГ по силата на закона се преназначава на длъжност „старши учител“.
Лицата, които заемат възпитателски длъжности в ПИГ се преназначават на учителски длъжности.
Лицата, които заемат възпитателски длъжности в общежитие запазват длъжностите си, като само лице, което заема длъжност „младши възпитател“ се преназначава на длъжност „възпитател“.    

Източник: mon