Училища

Създават екипи за записване на всички деца в градини и училища

Във всяко населено място с училище до 20 август 2017 г. ще бъдат сформирани екипи, които ще работят за записване на всички деца в детска градина или училище. Това предвижда проект за механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, който предстои да бъде утвърден от Министерски съвет, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

В екипите ще участват представители на регионалните управления на образованието, на градини и училища, на общините и службите за социално подпомагане и на дирекциите на МВР. Ако се налага, в населените места, където няма ресурс за създаване на екипи, ще бъдат командировани служители от друго място.

Звено под ръководството на заместник министър-председателя, който координира дейността на МОН, ще контролира на национално ниво изпълнението на механизма.

Целта е да се подобри взаимодействието между институциите, както и да се определят функциите и задълженията на всяка от тях. Механизмът е необходим, защото преодоляването на проблема с обхващането и с преждевременното напускане на образователната система изисква интегрирана политика и ангажираност на всички ведомства и институции, свързани с образованието и с личностното и професионалното развитие на децата и учениците в България.

По данни на Националния статистически институт през учебната 2015/2016 година 21 170 ученици са напуснали образователната система, което означава, че всеки седми ученик между 15 и 18 години не е в училище. Основните причини са свързани със социално-икономически фактори, институционални проблеми, миграция, фактори на местоживеенето, жилищната среда и етнокултурни фактори.

Източник: news.bnt.bg