Институции

Съветът на Европа: Децата имат право на специална защита в интернет

Комитетът на министрите на Съвета на Европа прие наръчник за потребителите на интернет, за да могат те да разбират и защитават по-добре своите права в онлайн пространството.

По принцип правата на интернет потребителите се съдържат в „Условията за ползване“ на интернет компаниите, които обикновено са толкова сложно и подробно описани под формата на договорни отношения, че рядко се четат и още по-рядко се разбират.

На базата на Конвенцията за човешките права приетият от 47-те държави членки на Съвета на Европа наръчник определя основните права на потребителите на интернет, сред които са:

Достъп и недискриминация: По принцип не трябва да се спира достъпът до интернет на потребител против неговата воля освен със съдебно решение.

Свобода на изразяване и информация: Властите имат задължението да уважават и защитават това право.

Свобода на събранията, сдружаването и участието: Потребителите могат да използват всеки уебсайти или приложение, за да се сдружават и имат правото на мирен протест онлайн.

Защита на личните данни: Лични данни могат да се събират и обработват само при изрично съгласие на потребителя или в предвидени от закона случаи.

Образование и грамотност: Потребителите имат право на достъп до онлайн образование.

Защита на децата и младите хора: Децата и младежите имат право на специална защита. Ако публикувано от тях съдържание застрашава тяхното достойнство, сигурност и лични данни или може да е в техен ущърб в бъдеще, при поискване трябва да се премахне в най-кратък срок. Те трябва да бъдат защитени също така от вредно за физическото, умственото и моралното им благосъстояние съдържание и поведение, особено от сексуална злоупотреба и експлоатация.

Източник: safenet.bg