Училища

СУ търси 550 нови студенти

Поради неизпълнение на плана за прием, от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обявиха допълнителен прием на студенти. Сред незапълнените специалности са дори такива като Социология и Публична администрация.

Равносметката след приключване на трите класирания в кандидатстудентската кампания за учебната 2014-2015 г. е, че над 90 % от плана за прием в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и магистър“ след средно образование е изпълнен.

Обявеният допълнителен прием се отнася за оставащите 550 места, субсидирани от държавата.

Специалностите, за които е обявен допълнителен прием, са: „Философия“, „Социология“, „Публична администрация“, „Библиотечно-информационни науки“ редовна и задочна форма, „История“, „Археология“, „Етнология“, „Архивистика и документалистика“, „Минало и съвремие на Югоизточна Европа“, „Социални дейности“, „Българска филология“, „Славянска филология“, „Руска филология“, „Немска филология“ с избираем модул скандинавски езици, „Френска филология“, „Италианска филология“, „Испанска филология“, „Унгарска филология“, „Новогръцка филология“, „Тюркология“, „Арабистика“, „Иранистика“, „Арменистика и кавказология“, „Статистика“, „Физика“ редовна и задочна форма, „Инженерна физика“ редовна и задочна форма.

Свободни места има и за специалностите: „Ядрена техника и ядрена енергетика“, „Физика и математика“ редовна и задочна форма, „Астрофизика, метеорология и геофизика“ редовна и задочна форма, „Физика и информатика“, „Медицинска физика“, „Комуникации и физична електроника“, „Квантова и космична теоретична физика“, „Фотоника и лазерна физика“, „Химия и информатика“, „Екохимия“, „Компютърна химия“, „Ядрена химия“, „Инженерна химия и съвременни материали“, „Биология“ редовна и задочна форма, „Молекулярна биология“, „Биотехнологии“ редовна и задочна форма, „Биология и химия“, „Биология и английски език“, „География“, „Международни отношения“, „Журналистика“ редовна и задочна форма, „Връзки с обществеността“ редовна и задочна форма.

Желаещи се търсят и за специалностите: „Икономика и финанси“, „Стопанско управление“, „Теология“ редовна и задочна форма, „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Начална училищна педагогика и чужд език“, „Логопедия“, „Изобразително изкуство“, „Педагогика на масовата и художествена комуникация“, „Физическо възпитание и спорт“ и „Медицинска сестра“.

За трета поредна година Софийският университет обявява и прием на студенти в специалности за обучение срещу заплащане. 48 са местата в специалностите „Философия“, „Психология“, „Социология“, „Политология“, „Културология“, „Европеистика“, „Информатика“ и „Туризъм“.

От 11 до 17 септември 2014 г. е срокът за подаване на документи за участие в допълнителния прием. Класирането ще бъде обявено на 23 септември 2014 г., а записването на новоприетите студенти ще бъде от 24 до 26 септември 2014 г., уточняват от учебното заведение.