Институции

Стойнева: Санкциите по ОПНОИР няма да засегнат изпълнителите на проекти

Водещ: В  писмо от края на миналата седмица Европейската комисия отправя критики срещу управлението и изпълнението на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ към Министерството на образованието и науката. Паричните средства по нея са временно замразени. По темата разговаряме със заместник-министъра на образованието и науката в служебното правителство Ваня Стойнева. Г-жо Стойнева, програмата към момента не е спряна, но парите са. Критиките към програмата са реализирани вътре в МОН. Нека да припомним на нашите слушатели какво точно се случи.

Ваня Стойнева: Да, основният проблем, който одиторите на Европейската комисия са идентифицирали в своята проверка през октомври месец, е във връзка с това, че липсва разделение на отговорностите в рамките на министерството между звената, които отпускат и проверяват средствата, и звената, които изпълняват самите проекти. Това е един от основните проблеми. Има и други, не толкова тежки проблеми, свързани с формирането на екипите за управление на проектите, на същите тези проекти в министерството, по отношение на правилата, по които управляващият орган извършва проверките. Така че в самото писмо са обособени две групи проблеми, за които вече споменах.

Водещ: По програмата обаче има 116 договора за 324 милиона лева. Очаква се да не бъде засегнато изпълнението на бъдещи проекти по оперативната програма. В писмото от комисията се посочва, че на България ще бъде наложена финансова корекция заради проблемите, установени при одита. Ще има ли глоби в крайна сметка? Ако да – какъв е очакваният размер?

Ваня Стойнева: Действително в писмото на комисията изрично е посочено, че финансова корекция следва да бъде определена по отношение на проблемните проекти, което към настоящия проблем обаче ние не знаем точната сума. Поради това, тъй като очакваме да получим подробния одитен доклад, където ще бъдат изложени подробните констатации на комисията, и едва тогава ще можем да преговаряме с комисията базата, въз основа на която ще бъде определена тази финансова корекция. Това не означава, че проектите към настоящия момент – тези, които се изпълняват, са застрашени. Министерство на образованието и науката ще продължи да разплаща дейностите по проектите, включително и за европейските стипендии, включително и за ученическите практики. Така че спиране на изпълнението на самите проекти няма към настоящия момент, но имаме единствено предупреждение от комисията да не изпращаме разходи, които те да възстановят на държавата България по тази оперативна програма.

Водещ: 116 общо договора. А колко са проблемните проекти?

Ваня Стойнева: Одиторите са проверили общо 16 проекта. В 8 от тях са открити проблеми, и то тези проблеми, за които вече споменахме – липса на разделение на отговорностите, проблеми с формирането на института за управление на проектите, както и пропуски в процедурите, прилаганите процедури, контролни процедури на управляващия орган.

Водещ: Кой позволи проблеми с оперативната програма, според вас?

Ваня Стойнева: Писмото и одитът обхваща управлението на изпълнението на програмата през 2016 г. Това е периодът, който е одитиран.

Водещ: Цялата 2016 г.?        

Ваня Стойнева: Да, да.

Водещ: Откога МОН знае за тези критики на Европейската комисия?

Ваня Стойнева: Ръководството на МОН е било информирано веднага след одитната мисия. Одиторите са представили предварителните констатации още на 28 октомври, когато е била заключителната среща с представителите на управляващия орган и одиторите. Писмото, което ние получихме в четвъртък, е подписано от Европейската комисия на 20 януари и очевидно е било адресирано до предишния екип на министерството. Това е, което мога да кажа по този въпрос.

Водещ: Представихте план за министерството за отстраняване на проблемите в Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Какви решения предлага той, разкажете ни?

Ваня Стойнева: Да, на първо място, предлагаме решение за осигуряване на принципа за разделение на отговорностите. Предлагаме четири варианта за осигуряването на това разделение. Всеки от тези четири варианта към настоящия момент се анализира, защото за нас е изключително важно да не забавяме изпълнението на програмата, така че най-вероятно ще се насочим към варианта, който най-бързо може да бъде реализиран и който няма да застраши изпълнението на програмата във времето. Осигуряването на разделението на тези отговорности може да стане по следните начини – ние подробно обяснихме на проведената пресконференция кои са тези четири варианта. Първите два: управляващият орган на програмата ще си има отделен заместник-министър, който ще отговаря за тази дирекция в МОН, а ръководствата на звената, които изпълняват проекти в МОН, може или да се делегират на други заместник-министри, които отговарят за училищното образование, висшето образование и науката, или да се създаде отделно звено за изпълнение на проектите в МОН. Такова звено е функционирало в министерството по времето, когато са се изпълнявали проекти по предприсъединителните фондове, така че министерството има такъв опит. Другите два варианта, които се обсъждат, касаят статута на управляващия орган на програмата. В единия случай той би могъл да бъде изпълнителна агенция в рамките на министерството, директно подчинена на министъра на образованието и науката или на заместник-министър. Не се изключва и четвъртата възможност, за която стана дума – управлението на програмата да излезе от структурата на МОН и да се поеме от независима агенция, пряко подчинена на министър-председателя, но ние считаме, че това би означавало сериозно забавяне на много проекти и при възможност ще се опитаме да избегнем този вариант. Всички варианти, които обсъждаме към настоящия момент, в крайна сметка трябва да достигнем до един от тези варианти, да съгласуваме избрания вариант с контролните национални органи, които са част от системата за управление на европейските средства, да съгласуваме тази наша позиция с екипа на вицепремиера по еврофондовете и да започнем преговорите с Европейската комисия. По останалите групи въпроси – те са по-лесни за отстраняване, тъй като сме напълно наясно какво точно трябва да разпишем в правилата на управляващия орган, така че да гарантираме оценката на проектите, да гарантираме проверките, които извършва управляващият орган по отношение на отчетените разходи. Там по-лесно бихме могли да отстраним проблемите и по-бързо.

Водещ: Да успокоим слушателите, че програмата не е спряна – парите са само замразени, и Министерство на образованието и науката търси адекватно решение на проблема. Можем ли така да обобщим нещата?

Ваня Стойнева: Точно така. Програмата не е спряна. За момента просто са преустановени плащанията от Европейската комисия към България по тази оперативна програма.

 Водещ: Добре, благодаря ви за този разговор.

Интервю за предаването „Всички в час“ на Радио „Фокус“

Източник: Радио „Фокус“