Учители

Старши учител съм в подготвителна група в детска градина. Има обявено място за учител в друга детска градина. В новата детска градина отново ли ще бъда старши учител?

Длъжността „старши учител“ не се прехвърля и не се заема автоматично.
Съгласно чл. 216, ал. 1 от ЗПУО трудовите договори с педагогическите специалисти се сключват и прекратяват от директора на детската градина, училището или центъра за подкрепа на личностното развитие.
Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности. Учителските и възпитателските длъжности съгласно чл. 227, ал. 2 от ЗПУО са: учител, възпитател; старши учител, старши възпитател; главен учител, главен възпитател. Директорът като орган на управление на училището изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и длъжностни характеристики, с вписаните трудови задължения, които се изпълняват след подписването на трудовия договор. Заемането на съответните длъжности в системата на предучилищното и училищното образование зависи от договорените във вътрешните правила на съответното училище, детска градина или център за подкрепа за личностно развитие механизми за кариерното развитие на педагогическите специалисти, които механизми са тясно свързани и със стратегията за развитие на образователната институция. Основа за кариерното развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, както и резултатите от атестирането им.

Източник: mon.bg