Мнения

Стартира създаването на професионално портфолио от всеки учител

От учебната 2016/2017 г. започва създаването на професионално портфолио от всеки учител. В портфолиото ще се отразява образователна квалификационна степен, професионална квалификация, допълнителна специализация, постиженията и успехите на учениците и личните успехи. Започва и задължителната вътрешноучилищна и извънучилищна квалификация. 

В сила влиза и Наредбата за приобщаващо образование, която е насочена към подкрепа на всеки ученик – от този със специални образователни потребности към надарените ученици и изоставащите ученици. В нея са изписани нови санкции за учениците. 

От тази учебна година влиза обучението по гражданското, здравното, екологичното, интеркултурното образование с всички изписани в наредбата теми за часа на класа. Всяко училище трябва да си разработи свой етичен кодекс. Класният ръководител ще изготвя план за часа на класа с темите, съответстващи на възрастта и подготовката на учениците. 

Ще започне и изграждането на система за училищна ритуализация и възможност за училищно самоуправление.

За 7-ми клас предстои компенсиране на пропуснатия материал по история, раздел Средновековие, география, раздел континента Европа, биология, раздел гръбначни животни по един от предложените 3 варианта: чрез часове в ЗИП, чрез часове в СИП или чрез преструктуриране на учебното съдържание.

В сила влиза и Стандартът за детските градини, който налага  актуализация на стратегията и разработване на програмната схема на детските заведения.

Друга наредба, която също ще действа от 15 септември, е Наредбата за информацията и документите, която въвежда нов дневник за подкрепа на личностното развитие.

Започват и процедури по създаване на иновативни училища или паралелки.

Източник: МОН