Мнения

Стартира програма за детско развитие „Дъга“

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ стартира програма за развитие на деца и младежи „Дъга“. Програмата се осъществява в партньорство с Фондация „Оук“, Швейцария, и е финансово подкрепа от Фондация „Оук“ и Фондация „Велукс“, Дания.

Целите на програмата са:

– да подкрепи иновативни проекти, насочени към интеграцията/социалното включване на деца и младежи от уязвими групи, базирани на системен подход за развитие на детето, неговото семейство и общност;

– да съдейства за намаляване на рисковете от зависимости, трафик и насилие в дома или в училище, както и от други форми на нарушаване на детските права;

– да стимулира активното ангажиране на децата и младежите за развитие на граждански и социални умения чрез активни дейности в техния квартал, училище или общност;

– да изгради здравословна учебно-възпитателна среда чрез подобряване на взаимодействието между семейство и училище и стимулиране на отговорно и позитивно родителство.

Дейностите по програмата са:

– финансиране на различни инициативи на гражданите за развитие на деца и младежи, с активното участие на самите деца и младежи;

– широко популяризиране на проблемите на децата и решенията, намерени от подкрепените инициативи;

– изграждане на допълнителен работен капацитет на организациите, участнички в Програмата;

– създаване на възможности за обмяна на опит и добри практики между отделните организации, участници в програмата.

Общият бюджет за безвъзмездната помощ по Програма Дъга е 400 000 лева. Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 40 000 лева. Кандидатите е необходимо да осигурят най-малко 30% съфинансиране на разходите по проекта, от които поне 20% в брой. Предложенията могат да се изпълняват за период до 30 месеца.

За участие в Програмата и съответно финансиране могат да кандидатстват групи от граждани, настоятелства, клубове, читалища, сдружения, фондации или други граждански структури. Кандидатстващите организации или граждански групи трябва да бъдат  неправителствени, нестопански, неполитически и нерелигиозни.

Кандидатстващите организации трябва да работят или да възнамеряват да работят в сферата на детското развитие и да търсят начини за решаване предимно чрез първична превенция на значими проблеми, както и да са готови да търсят активното участие на самите деца и младежи във формулирането на идеите и самото изпълнение на дейностите.

Предимство е кандидатстващите организации да подкрепят Стандартите за добро управление на НПО и спазват правила и норми, гарантиращи качеството на тяхната работа, свързаността и отчетността им пред обществените групи, които представляват, финансовата им коректност и други теми от значение за съществуването и функционирането на една гражданска организация.

Документите за кандидатстване се изпращат само в електронен формат като прикачен текстови файл на ел. поща: konkurs@wcif-bg.org .

Няма да се разглеждат проектни предложения, изпратени по друг начин или на друг електронен адрес. Краен срок 3 февруари 2011 г., 17:00 ч.