Учители

Стартира обучението на изявени учители по проект “Квалификация на педагогическите специалисти“ по ОП РЧР

Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент за изпълнение на проект BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ чрез дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в партньорство с Националния институт за обучение и квалификация в средното образование”.

От 30 септември тази година ще стартира краткосрочното специализирано обучение на изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие чрез осигуряване на информираност и достъп до съвременна педагогическа литература. Обучението е във връзка с изпълнението на дейностите по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Участниците ще бъдат обучавани в пет областни центъра на страната: София, Пазарджик, Стара Загора, Плевен и Варна и в рамките на 32 учебни часа в 5 последователни работни дни.  

Организатор на обучението е Консорциум „РААБЕ България – Меркурий 97“ – определен от МОН след конкурсна процедура за изпълнител на обществената поръчка.

В обучението ще бъдат обхванати общо 1000 педагогически специалисти от 5 направления:  

  • природо-математически;
  • приложно-технически и аграрни дисциплини;
  • хуманитарни и обществени дисциплини и литературно творчество;
  • изобразително, театрално, танцово изкуство и музика;
  • спорт.

Обучението е насочено към учители, които преподават учебен предмет или са ръководители на извънкласна или извънучилищна дейност в едно от посочените направления и притежават грамота, удостоверение и др. документ за класиране на I място на национални или международни прояви (състезания, олимпиади, конкурси, панорами и др.) в качеството им на ръководители на ученически отбори или за индивидуално участие на ученици.

Всеки от участниците в обучението ще получи достъп до съвременна педагогическа литература в сферата на професионалния интерес и ще има възможност да разработи собствена педагогическа практика, която да бъде предложена за публикуване в сборник с добри педагогически практики. Обученията ще се водят с интерактивна дъска e Beam Projection USB.

Заявилите до момента участие в обучението педагогически специалисти вече са разпределени в групи, като все още има свободни места в някои от групите.

Педагогически специалисти, които желаят да се включат в обучението и отговарят на посочените условия, могат да направят това до 10 септември 2013 г., като заявят участие при директора на учебното заведение, в което преподават или в РИО на МОН.

Остават ограничен брой места в групите!

За повече информация за проекта, посетете сайта: http://uchitel.mon.bg  или се свържете с:

  1. г-жа Милка Коджабашиева – Ръководител на проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ на имейл: m.kodjabashieva@mon.bg
  2. г-жа Люба Александрова – координатор на дейността на имейл: l.alexandrova@mon.bg