Стартира обучението на изявени учители по проект ”Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧР

Стартира обучението на изявени учители по проект ”Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧР

Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент за изпълнение на проект BG051PO001-3.1.03 “Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” чрез дирекция “Квалификация и кариерно развитие” в партньорство с Националния институт за обучение и квалификация в средното образование”.

От 30 септември тази година ще стартира краткосрочното специализирано обучение на изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие чрез осигуряване на информираност и достъп до съвременна педагогическа литература. Обучението е във връзка с изпълнението на дейностите по проект BG051PO001-3.1.03-0001 “Квалификация на педагогическите специалисти”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Участниците ще бъдат обучавани в пет областни центъра на страната: София, Пазарджик, Стара Загора, Плевен и Варна и в рамките на 32 учебни часа в 5 последователни работни дни.

Организатор на обучението е Консорциум “РААБЕ България – Меркурий 97” – определен от МОН след конкурсна процедура за изпълнител на обществената поръчка.

В обучението ще бъдат обхванати общо 1000 педагогически специалисти от 5 направления:

  • природо-математически;
  • приложно-технически и аграрни дисциплини;
  • хуманитарни и обществени дисциплини и литературно творчество;
  • изобразително, театрално, танцово изкуство и музика;
  • спорт.

Обучението е насочено към учители, които преподават учебен предмет или са ръководители на извънкласна или извънучилищна дейност в едно от посочените направления и притежават грамота, удостоверение и др. документ за класиране на I място на национални или международни прояви (състезания, олимпиади, конкурси, панорами и др.) в качеството им на ръководители на ученически отбори или за индивидуално участие на ученици.

Всеки от участниците в обучението ще получи достъп до съвременна педагогическа литература в сферата на професионалния интерес и ще има възможност да разработи собствена педагогическа практика, която да бъде предложена за публикуване в сборник с добри педагогически практики. Обученията ще се водят с интерактивна дъска e Beam Projection USB.

Заявилите до момента участие в обучението педагогически специалисти вече са разпределени в групи, като все още има свободни места в някои от групите.

Педагогически специалисти, които желаят да се включат в обучението и отговарят на посочените условия, могат да направят това до 10 септември 2013 г., като заявят участие при директора на учебното заведение, в което преподават или в РИО на МОН.

Остават ограничен брой места в групите!

За повече информация за проекта, посетете сайта: http://uchitel.mon.bg  или се свържете с:

  1. г-жа Милка Коджабашиева – Ръководител на проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ на имейл: m.kodjabashieva@mon.bg
  2. г-жа Люба Александрова – координатор на дейността на имейл: l.alexandrova@mon.bg

Коментари във Facebook