Институции Мнения

Средното образование – накъде през 2019 г.?

С проекта за държавния бюджет за 2019 г. бяха очертани и основните посоки, по които ще върви средното образование през следващите три години.

Програмният бюджет на Министерството на образованието и науката пък изброява редица мерки, които ще подкрепят замислените реформи. Идеите и намеренията като цяло са добри и въпреки че тук няма как да се обърне внимание на всичко, няколко по-важни промени изпъкват с наличието или липсата си.

Учителските заплати
Управляващите продължават да изпълняват намеренията си за значително увеличение на учителските заплати. От 1 януари 2019 г. стартовата учителска заплата се увеличава от 760 на 920 лв., което е в унисон с целта за повишаване на интереса към професията. Предвид разликите в заплащането в различните региони в страната и големите неравенства в качеството на образованието по места, от ключово значение е привличане на по-добри кадри в по-малките населени места.
Данните по области показват, че докато за големите и икономически развити области като столицата, Софийска област и област Стара Загора стартовата учителска заплата най-вероятно ще остане под средната, в областите Видин, Кюстендил и Силистра тя ще е 20% над средната заплата за областта. В общо 18 от 28-те области стартовата учителска заплата ще е по-висока от средната за областта. Нещо повече – в десетте области с най-слаб успех на матурата по български език и литература през 2018 г. стартовата учителска заплата ще е 103% от средната, а в десетте области с най-висок успех – 93% от средната. В този случай повишаването на учителската заплата би могло да изиграе ролята на основен фактор за привличане и задържане на кадри именно на най-проблемните места.

Системата за оценка на качеството

Така чаканата система за оценка на качеството в средното образование е спомената мимоходом в програмния бюджет на министерството, но остава в бъдещето и вече изобщо не се говори за нейната роля, още по-малко за обвързването ѝ с финансирането на училищата. В мотивите към проекта на бюджета за 2019 г. фокусът е насочен към новосъздадения Национален инспекторат по образованието, който ще направи 4 300 инспекции през следващите пет години. Така или иначе това няма да е обещаната комплексна и обективна система за оценка, за която се говори от миналата година. Не става ясно дали управляващите просто търсят работа на новия инспекторат или оценките на качеството, които той ще направи, действително ще бъдат някаква първа стъпка към въвеждането на единна, обективна и редовна оценка на качеството на образованието в училищата.
Дуалното образование
Планът за следващата година потвърждава, че дуалната форма на обучение в професионалното образование е заложена за в бъдеще и ще продължи да се развива. Програмният бюджет предвижда и прием според нуждите на местния пазар на труда, но не е описано как ще се изчислява тази нужда, а именно от този фактор зависи дали изобщо ще може да се приложи повсеместно дуалното образование. ИПИ неотдавна публикува изследване за съответствието на професионалното образование и пазара на труда, което показа огромни разлики между връзката на това, което се учи и това, което се работи в различните части на страната.
В плановете за следващите три години е отделено място и за ключовите цели по развиването на кариерно ориентиране в училищата, ученето през целия живот, повишаването на функционалната грамотност и промяната на учебните програми, но конкретните мерки за постигането им не са описани подробно.
Накратко, през последните години бяха предприети редица необходими стъпки, включително нормативни, към реформа на средното образованието и в по-голямата си част те продължават да се следват. Промените към оценка на резултатите и качеството на образованието, обаче, продължава да предстоят.
Източник: ime.bg