Справки

Меню  “Справки“ съдържа подменюта: “Справки” (по име на ученик), “По предмет”, “По клас”, “По срок”, “Отсъствия на ученици”, “Отсъствия на класа”, “Справка за отсъствия за НЕИСПУО”