Справка за текущите, срочните и годишните оценки на ученика

След като сте избрали от меню „Учебна дейност“ – Оценки, в работното поле се визуализира най-отгоре в работния екран таблица с отсъствия на ученика по предмет към конкретна дата (фиг. 1), а по долу

фиг. 1

в таблица (фиг. 2) се визуализират оценки и забележки в часовете на конкретните дати.

фиг. 2