Справка за текущите оценки за учениците, на които преподава учителят

За да направи учител , справка по ученик (за текущи оценки), по учебен предмет, по клас е необходимо да има въведена такава информация в подменю „Дневник“, след което влизате в режим „Справки“.

Път за отваряне на работното поле: „Справки“ – „Справки“ (по ученик, за текущи оценки)

                                                         или „Справки“ – „По предмет“

                                                         или „Справки“ – „По клас“

                                                         или „Справки“ – „Kласове на учител“

фиг. 1

Справка по ученик

фиг. 2

Визуализира се поле „Ученик“ с избор име на ученик. (фиг. 2) Като направите своя избор се визуализират по различните предмети оценките на съответния ученик (фиг. 3)

фиг. 3

Справка по предмет

Визуализира се поле „Предмет“, където 1) избирате учебния предмет, а в поле „Клас“ да остане „-без клас-„. В работното поле се появяват две таблици „Обща справка за успех по предмет“ (среден успех за всички класове по предмета) и „Справка успех по класове“ (съдържа: клас, текущ, първи срок, втори срок, годишен – среден успех)(фиг.4); 2) избирате учебен предмет,  а в поле „Клас“ избирате от падащото меню  класът и в работното поле се появява таблица с колони: име на ученик, оценки, 1 Срок, 2 Срок, Годишна), където се визуализира списъка на учениците от съответния клас.

фиг.4

Справка по клас

фиг. 5

Справка клас на учител 

В поле „Клас“ избирате клас (фиг. 6)

фиг. 6

На роботния екран се визуализира таблица с имената на учениците от класа и съответните имена на родителите и техните е-поща/и. (фиг.7)

фиг. 7

за учители »