Справка за отсъствия за НЕИСПУО

За да се направи справка за отсъствия за НЕИСПУО е необходимо за всеки месец да е попълнена информацията по класове от всеки класен ръководител в подменю „Дневник“, след което влизате в режим „Справки“.

Път за отваряне на работното поле: „Справки“ – „Справки за отсъствия за НЕИСПУО“

В работното поле горе в дясно има поле за избор на месец, за който ще правите справката. Избирате съответния месец (фиг. 1)

фиг. 1