Учители

Според новия закон (чл. 230) Програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за одобрение и вписване в регистъра може да представят?

Според новия закон (чл. 230) Програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за одобрение и вписване в регистъра може да представят: 1. лица, регистрирани по реда на Търговския закон, на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или на Закона за кооперациите.
Има ли допълнителни изисквания към фирмата в случай, че е вписана в Търговския регистър?
По смисъла на чл. 230, т. 1 от ЗПУО „Програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за одобрение и вписване в регистъра може да представят лица, регистрирани по реда на Търговския закон, на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или на Закона за кооперациите.“
В чл. 231, ал. 1 от ЗПУО е посочено, че заявлението, което лицето подава, съдържа:
1. данни за юридическото лице – наименование (фирма), седалище и адрес на управление, единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ;
2. наименование на програмата за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти;
3. описание на материално-техническите и информационните ресурси, с които се гарантира качествено провеждане на обучението.
В чл. 231, ал. 3 от ЗПУО законодателят е посочил какви документи се прилагат към заявлението:
1. програма за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти;
2. списък на обучителите с приложени професионални автобиографии и документи за образование и квалификация, декларации, удостоверяващи съгласието на лицата да провеждат обучението, както и най-малко три референции за всеки от обучителите;
3. документ, удостоверяващ прилагането на сертифицирана система за управление на качеството.   

Източник: mon.bg