Институции Мнения Училища Учители

Споделете позицията си по новата Наредба за инспектирането на детските градини и училищата

Министерски съвет публикува проект на Наредба за инспектирането на детските градини и училищата. Тя цели инспектирането да обхваща резултатите от дейностите, осъществявани в институциите, свързани с прилагането на компетентностния подход и проследяване на индивидуалния напредък на децата и учениците, както и отражението на взаимодействията между участниците в образователния процес върху развитието на децата и учениците.

В предложението е записано, че инспекцията включва всички процеси, реализирани в институцията, резултатите от тях, взаимодействието между всички участници и заинтересовани страни в образователния процес, както и удовлетвореността им от него. В проекта на Наредба са определени три области на инспектиране с цел по-широк обхват на дейностите в институцията – образователен процес, управление, институционална среда. Акцентът при оценяването на посочените области на инспектиране е в резултатите от осъществяваните дейности в институцията. Т. е. при разработване на инструментариума за инспектиране следва да бъдат изследвани основно процесите и резултатите от тях в тяхната взаимовръзка. Утвърдените за всяка област за инспектиране критерии и индикаторите към всеки от тях, по които ще се извършва инспектирането, се публикуват на интернет страницата НИО в срок до 31 август, с което е дадена възможност за прозрачна и целесъобразна промяна на критериите в случаите на изменение или допълнение на нормативните актове в системата на предучилищното и училищното образование и адекватното им прилагане.

Можете да подадете предложения и да споделите мнение до 9 юни включително.

Източник: https://www.strategy.bg/