Учители

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите “ръководител“ и “кариерен консултант“

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите „ръководител“ и „кариерен консултант“ в центровете за кариерно ориентиране по проект BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“.

По области

Източник: Пресцентър МОМН

Още по темата