Мнения

София бе домакин на среща за възможностите на ОП НОИР

След градовете Русе и Пловдив столицата стана домакин на поредно информационно събитие на тема „Възможности през новия програмен период 2014-2020 г. Научни изследвания, технологично развитие, иновации“.

Учени, преподаватели във висши училища, бизнесмени, заинтересовани от неправителствения сектор хора се събраха на 24 юни в зала „Елит“ в Общинския културен институт „Красно село“, за да чуят изискванията и критериите за подготовката на бъдещите проекти по новите оперативни програми „Наука и образование за интелигентен растеж“, която е с управляващ орган Министерство на образованието и науката и „Иновации и конкурентоспособност“, администрирана от Министерство на икономиката.

Модераторът на информационния ден Иван Модев, главен директор в главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в началото на срещата изрази задоволство от изключително големия интерес към провежданото събитие. Той поясни, че целта на информационните дни за първите операции по оперативните програми, управлявани от Министерството на образованието и науката и Министерството на икономиката, е да подготвят потенциалните бенефициенти за предстоящите покани за проекти.

В първата част на информационната проява заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков представи Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г. Той определи като знаково и съдържателно сътрудничеството на Министерството на образованието и науката с Министерството на икономиката, защото програмите от двете министерства се допълват в областта на научните изследвания и иновациите.

Проф. Денков даде разяснение за рамката, в която се развива ОП НОИР.

Оперативните програми са насочени към постигане на конкретни европейски и национални цели“, изтъкна заместник-министърът. Той уточни, че „Общият ресурс на ОП НОИР е значителен – 1,37 млрд лева. Изключително важно е този ресурс да бъде използван по ефективен начин“. Бе пояснено, че отпусканите средства по ОП НОИР ще се използват за нестопански дейности, каквито са получаването и разпространението на научни знания, поради което не попадат в режима на държавните помощи. Фирми, които развиват научна дейност могат да кандидатстват, но само за дейностите, описани в оперативната програма. Бизнесът може да партнира с висши училища, научни институти и други организации по разработки, които попадат в приоритетните направления на икономиката на страната.

Специално внимание бе обърнато на усилията чрез новата програма за децентрализация на научната дейност и на създаването на центрове за върхови постижения, които да подготвят научни кадри и млади специалисти с перспектива за следващите 10 – 15 години. „От центровете за компетентност – уточни проф. Денков – се очаква да правят разпознаваема наука на международно ниво, която да бъде използвана в съответните сектори на икономиката.“ Центровете за върхови постижения и за компетентност ще се развиват на национално ниво, а регионалните научни центровете ще се развиват като част от всеки един от шестте основни региона на страната (без София-град). Тази връзка между научните изследвания, иновациите и технологичното развитие обуславя тясното партньорство на МОН по ОП НОИР с Министерството на икономиката.

Ангелина Тодорова от дирекция „Икономическа политика“ на Министерството на икономиката представи процеса на интелигентна специализация и изпълнението на плана за действие към Иновационната стратегия за интелигентна специализация.

Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ представи  г-жа Людмила Тозева от главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката.

Директорът на дирекция „Наука“ в МОН Златина Карова представи актуална картина по отношение на научната инфраструктура, като важен елемент по изпълнение на иновационната стратегия по двете оперативни програми.

С коментар по време на дискусионната част се включи заместник-министърът на образованието и науката проф. Костадин Костадинов.

Заместник-министър Денков запозна присъстващите и с основните акценти в Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот и Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ по ОП НОИР.

Стоян Цонев, началник на отдел „Програмиране и договаряне“ в главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в МОН представи критериите за избор на операции по приоритетни оси 2 и 3 на ОП НОИР.

Заместник-министър Денков съобщи, че на 1 юли 2015 г. от 10:00 часа в Големия салон на БАН, по инициатива на Българската академия на науките, ще има информационно събитие по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“.

Източник: Пресцентър на МОН