Мнения

Сключени са 99 договора по ОП НОИР за 316 млн. лева

През 2016 г. са обявени 7 процедури за набиране на проектни предложения по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР). Сключени са 99 договора за безвъзмездна финансова помощ на стойност 316 млн. лева. Към средата на годината са договорени 24,5% от бюджета на ОП НОИР, като изплатените средства са в размер на 38 млн. лева. Това заяви вицепремиерът и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева на заседание на Комитета по наблюдение на Оперативната програма.

Министърът припомни, че през ноември 2015 г. Министерски съвет одобри Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г., която  стана основа за изпълнение на тематично условие 1.1. “Наличие на национална или регионална стратегия за интелигентна специализация”. Със съдействието на Европейската комисия бяха разработени Насоки за мониторинг и оценка на Стратегията, многогодишен план с индикативен бюджет за реализация на основните цели и подцели на стратегията.

Вицепремиерът посочи, че в изпълнение на условие 1.2 “Инфраструктура за научни изследвания и иновации” беше разработена Стратегия за насърчаване на научните изследвания, част от която е Националната пътна карта за научноизследователска инфраструктура 2020. Беше извършена бизнес оценка на проектите от Пътната карта на национално и регионално ниво и анализ на готовността за тяхното изграждане и функциониране съобразно тематичните области на Иновационната стратегия, обясни Кунева.

Източник: МОН