Мнения

Синдикат “Образование“ оформи предложенията си по проекта за нов училищен закон

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ изпрати писмо до медиите, отнасящо се до законопроекта за предучилищното и училищно образование, в което посочва положителните тенденции, но и споделя своите виждания за евентуални корекции в документа.

Ето и пълният текст на писмото (без редакторска намеса)

Уважаеми дами и господа,
законопроектът поставя нови положителни тенденции в образователната система:

  • Целодневната организация на учебно- образователния процес;
  • Задължителната подготовка на децата за начален етап в подготвителни групи.
  • Повишаване на ролята на родителите в училищния живот и прецизиране на отговорности и задължения на родителите и родителските организации в и извън училище за по – добро българско образование и образователна среда.
  • Държавно, общинско и частно образование – в конкуренция. Родителите да ползват държавния стандарт и в частни училища, което ще спре дискриминирането на родителите в техния избор на учебно заведение.
  • Олекотена процедура за промяна на основните училища (І – VІІ клас) в обединени (І-Х клас);.

Синдикат „Образование“ смята, че някои текстове и раздели от този закон трябва да бъдат коригирани и предлагаме:

1. Атестирането и оценката на учителските длъжности от директора на учебното заведение е безкрайно субективно и некомпетентно за всички педагогически специалисти и Синдикат „Образование“ предлага да отпадне в този си вид. Предлагаме чл.228, ал.3 да отпадне, защото е абсурдно и незаконосъобразно освобождаване на това основание.
2. Директорската длъжност да бъде мандатна до 5 години на всички директори.
3. Целодневната организация на учебния процес да бъде организирана и обезпечена с достатъчно финансови средства /Отделен стандарт/, като този процес да не зависи изцяло от желанието на родителя, както е заложено в законопроекта.
4. Не е ефективно и провеждането на държавно външно оценяване на учениците в четвърти клас, защото от него не следва нищо, освен стресиране на учениците с неефективен тест, който се провежда от „вътрешни“ учители, работещи в училището.
5. Да се заложи кариерно развитие на директорската длъжност в периода преди да бъде избран съответния директор. В комисията, която избира директорите на учебни заведения да участват по – широк кръг от институции и организации, както и национално представени синдикати и родителски организации.
6. При структуриране на новият орган „Обществен съвет“ да се включат задължително и представителите на национално представените синдикати.
7. При структуриране на общинските комисии за разпределяне на средствата по ЕРС задължително да се включат представители на национално представените синдикати.
8. Задължително въвеждане на единна система за делегирани бюджети и в детските градини.
9. Да се изгради система за кариерно развитие на учителските и възпитателски длъжности, която ясно да определя критериите за заемането им.
10. Поетапно да се преминава към Електронно училище, включващо задължително електронен дневник, електронна администрация и ефективна електронна комуникация с родителите; единна електронна платформа, включваща електронни учебници с единно електронно съдържание по учебни предмети.
11. Контрол и морал при разходване на държавните и общински средства за образование. Финансова йерархия и прозрачност при определяне на заплатите на учители, директори, регионални инспекторати и министерство, за да се избегнат сега съществуващите аномалии и корупция.
12. Държавният логопедичен център да остане държавно обслужващо звено.  В екипа за подкрепа за личностно развитие в детската градина или училището да се включи и логопед.

Писмото е с дата 6.03.2012 г. и е подписано от председателя на Синдиката Юлиян Петров (на снимката).