Мнения

Синдикат “Образование“ извади 17 опорни точки

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ заяви на Министерството на образованието, че са необходими фундаментални промени за спасяването на българското образование. Ако те не се случат, липсата на ефективни реформи и национална политика за образованието ще ни гарантират най-голямата образователна катастрофа и ще ни запазят последните места в европейската класация, като нашите ученици и студенти никога няма да получат равен старт в Европа и Света.

Направените предложения могат да се систематизират в следните опорни точки:

1. Държавата да гарантира достигането на 6% от БВП за образование до 2018г.;

2. Приемане на закон за образованието прозрачно, след национален дебат и консенсус със социалните партньори;

3. Поетапно преминаване на едносменен режим на организация на учебно-възпитателния процес в училищата, с оглед въвеждане на задължителна целодневна организация до 2016 г. ;

4. Преминаване на Делегирани бюджети на всички детски учебни заведения със Закона за народната просвета (добавяне в чл.41 б), за да се спре рекета към родителите за събиране на пари и дарения;

5. Въвеждане на мандатност на директорите в средното образование;

6. Намаляване на броя деца в групи и паралелки с цел добро качество на образование (да отпадане чл.2, ал. 3 и чл.3, ал.4 от Наредба №7);

7. Незабавно оптимизиране на хорариума по учебни предмети и съобразяване на учебното съдържание с възрастовите особености и желания на учениците;

8. Незабавно и задължително фиксиране само на един вариант учебници по учебни предмети до 12 клас ;

9. Въвеждане на задължителен учебен предмет „Гражданско образование“, който от най-ранна детска възраст да формира знания по държавен строй, религия, политика и формира липсващите граждански и духовни добродетели;

10. С цел привличане и задържане на млади учители в сферата на образованието, стартовите им заплати след 2016 година да станат не по-ниски от средната работна заплата за страната и да им се даде възможност за по-бързо хоризонтално и вертикално кариерно развитие;

11. С цел повишаване качеството на образованието да се предвиди една година платен служебен отпуск за квалификация на педагогическите специалисти при изработени 7 години педагогически стаж;

12. С оглед изключителната натовареност и стрес на учителската професия, на педагогическите специалисти след 50-годишна възраст, задължителната преподавателска заетост да бъде намалявана с един час на година до достигане на 12 часа седмично при запазване на работната заплата;

13. Изравняване на годишната норма на учителите във всички етапи и по всички учебни предмети седмично – 18 и годишно – 648 часа;

14. Откриване на допълнителни щатове за администратор с оглед отпадане административните ангажименти на учителите;

15. Допълнително възнаграждение за учители, работещи с деца в риск, деца от етническите малцинства и деца със СОП;

16. Еднакви основни работни заплати за всички учители и директори в страната – равен старт за педагозите от малки и големи учебни звена ;

17. Прозрачност при формирането на директорските заплати и уреждане в Наредбата за работните заплати на принципната разлика между заплатите на учител и директор.

Писмото до медиите е подписано от председателя на Синдиката Юлиян Петров