Мнения

Сесия за финансово подпомагане на проекти в областта на образованието

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява сесия за финансово подпомагане на проектите в областта на образованието, свързани с творческото развитие на учениците в гимназиален етап на държавните и общинските училища.

Oбщ бюджет по сесията: 30 000 лв.
Mаксимален бюджет за един проект: 3 000 лв.

Средствата по проектите ще се отпускат за закупуване на оборудване, помощни материали, необходими за творческата дейност на учениците от гимназиален етап в областта на културата, науката, изкуството и спорта. Проектите да бъдат разработени от ученически екипи, след решение на педагогическия съвет и определяне на преподавател – ръководител на проекта.

Право да кандидатстват имат само училищни настоятелства, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Краен срок за подаване на документите: 30.05.2011 г.

1421, София
пл. “Проф. Васил Геров” 1
(важи датата на пощенското клеймо).

Пълната информация за участие в сесията и формулярът на заявление за кандидатстване са публикувани на интернет адрес: www.fond13veka.org

За допълнителна информация тел.: 02 9634327; 02 9634976