Мнения

Сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по Програма “Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност“ 2015 г.

Министерството на културата обяви конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност“ 2015 г.

Право на участие в конкурса за финансова подкрепа имат библиотеките по смисъла на Закона за обществените библиотеки.

Програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 2015 г. продължава изпълнението на основната цел – чрез осигуряване на финансова подкрепа за обновяване на библиотечните колекции, да активизира интереса към книгата и четенето и да съдейства за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация. Участието в програмата е на конкурсен принцип, чрез подготовка и защита на проекти, които включват книги, литературна и културна периодика и други информационни източници, включително и на електронни носители, съобразени с културните и образователните потребности на гражданите, които обслужва дадената библиотека.

В проектите се включват книги, периодичните издания и други информационни източници, включително и на електронни носители от следните области:

1. художествена литература;
2. художествена литература за деца;
3. хуманитаристика /публицистика, литературна критика и литературна история, история, включително и краеведски изследвания и др.;
4. справочна и друга научна литература, съобразно профила на библиотеката;
5. периодични издания в областта на литературата и културата;
6. За Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” – българска научна литература за нуждите на международен книгообмен и чуждестранна научна литература.

В проектите се включват приоритетно произведения на български автори.

Общата стойност на всеки проект не може да бъде по-малка от 400 лв. и по-голяма от: 2 000 лв. – за регионалните библиотеки, 1 000 лв. – за общинските библиотеки и 600 лв. – за читалищните библиотеки. Общата стойност на проекта на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ не може да бъде по-малка от 500 лв. и по-голяма от 5 000 лв.

Министерството на културата подкрепя финансово 80% от общата стойност на проекта. Кандидатстващата библиотека е длъжна да осигури останалите 20 % от други приходоизточници, което следва да бъде посочено ясно в проектното предложение.
Проектите се подават в деловодството на Министерството на културата в двуседмичен срок от обявяването на конкурсната сесия.

Краен срок: двуседмичен срок от обявяването на конкурсната сесия на 22 октомври 2015 г.

Още информация