Училища

Сериозни нарушения в училището в Дебелт

Масови са нарушенията в училище „Антон Страшимиров“ в село Дебелт, където петокласник със специални образователни потребности беше насилен от по-голям ученик в тоалетната по време на часове. Резултатите от проверката на ДАЗД отиват в прокуратурата.

Случаят предизвика протести на родители, опит за нагнетяване на етническо напрежение, както и оставката на директорката на училището Таня Вангелова.

На 10 и 11 декември комисия, назначена от председателя на Държавната агенция за закрила на детето, извърши проверка в ОУ „Антон Страшимиров“.

Проверката е установила, че е нарушено правото на детето на закрила срещу насилие, регламентирано в чл. 11, ал. 2 от Закона за закрила на детето.

Също така не е гарантирана сигурна и безопасна среда за децата. Заедно с това е нарушена комуникацията на училището с органите за закрила на детето – Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Бургас, органите на Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция за закрила на детето, както и с родителите.

Сериозен пропуск е, че въпреки индикациите за осъществено сексуално насилие върху ученик в училището, директорът, класният ръководител, ресурсният учител и медицинският специалист в училището не са уведомили незабавно органите за закрила – ДСП гр. Бургас, МВР и ДАЗД, не са информирали родителят на детето, съобщава БГНЕС.

С действията си училищният персонал е нарушил вменено в длъжностните характеристики задължение незабавно да подава първична информация в РУ на МВР и на съответните органи за закрила на детето към дирекциите „Социално подпомагане“ за случаите, при които има деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисни ситуация, установени на територията на училище“, с което е извършил дисциплинарно нарушение.

Няма анализ и не са предприети превантивни действия за предотвратяване на тормоза в училище, въпреки резултатите от проведеното през октомври 2014 г. анкетиране на 84 от децата къде се случва да бъдат тормозени, при което повече от половината са отговорили „в тоалетните“.

В училището липсва пропускателен режим, не е имало охрана и/или видеонаблюдение, няма разписани ясни правила как и къде се осъществява дежурството на учителите. Директорът не е осъществявал контрол на дейностите по опазване на живота и здравето на децата и дейността на дежурните учители и възпитатели, а само на учебната дейност.

Резултатите от проверката ще бъдат предоставени на прокуратурата, Община Средец, Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Бургас и Министерството на образованието и науката.

Ще бъдат предприети административно-наказателни мерки спрямо директора, класния ръководител, ресурсния учител и медицинския специалист в училището и ще бъде поискана дисциплинарна отговорност за работещи в учебното заведение.

На училището ще бъдат дадени задължителни предписания с определен срок за изпълнение и методически указания за реализиране на изискванията му.

Установените сериозни пропуски и нарушения в голямата си част съвпадат с констатациите от извършената проверка в ІV Помощно училище, които показват непознаване на функциите и ролята на органите за закрила на детето, необезпечаване на сигурна и безопасна среда за децата, недобро сътрудничество с родителите на учениците.

Тези проблеми и мерките за преодоляването им ще са обект на дискусия в работната група за насилието към Националния съвет за закрила на детето, която председателят на ДАЗД свиква през следващата седмица.

Източник: БГНЕС