Мнения

Сергей Игнатов: Европа има нужда от научноизследователски кадри

Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов взе участие в работна среща на високо ниво на тема „Реализиране на Европейското научноизследователско пространство: Обединяване на усилията на национално и европейско ниво“, която се проведе на 19 и 20 януари 2012 година в гр. Блед, Словения, информира сайтът на МОМН.

В своето изказване по време на Втората сесия на срещата на тема „Визия за осъществяване на Европейско научноизследователско пространство“, министър Игнатов подчерта, че темата за научноизследователските кариери е фундаментална за развитието на общество, базирано на знанието.

„Европа се нуждае от добре обучени и конкурентноспособни научноизследователски кадри, за да се подкрепи изграждането на реална икономика, базирана на знанието и да се насърчат иновациите. Днес се нуждаeм от нови познания, нови продукти и нови подходи, за да се справим с големите предизвикателства, с които се сблъскват нашите общества“, сподели той.

Трудовият пазар за научноизследователски кадри все още е твърде фрагментиран, съществува сегрегация между академичните кариери, кариерите в индустрията и в други сектори. Министър Игнатов оцени Европейската рамка за научноизследователски кариери като една добра стъпка за  създаване на единен пазар за знания, научноизследователска дейност и иновации.

С приемането на новия Закон за развитие на академичния състав в Република България и Националната стратегия за развитие на научните изследвания през 2011 година, се предоставят благоприятни условия за свободен избор за развитието на научноизследователска кариера, гарантира се публичният интерес към качеството на образованието и на научноизследователската дейност, подкрепя се обменът на специалисти.

Министърът представи и основните научни приоритети за България, както и някои конкретни действия, планирани за изпълнение на национално ниво през тази година, а именно:

  • Насърчаване на университетите да използват иновативни подходи при обучението на своите студенти.
  • Финансова подкрепа при покриване на таксите за обучение на студенти, предоставяне на стипендии и награди, стимулиращи постигането на отлични резултати.
  • Подкрепа за пост-докторанти и млади учени, чрез предоставяне на стипендии за стажове, обучения и грантове за научноизследователска дейност, в страната и в чужбина, включително за изследователски визити във високотехнологични научноизследователски институти.
  • Насърчаване на студентските стажове в предприятия, подкрепа за  реализацията на съвместни програми между бизнеса, университетите и изследователските организации в областта на научната дейност.

В рамките на посещението на министъра беше осъществена и двустранна среща с г-н Игор Лукшич, министър на висшето образование, науката и технологиите на Република Словения, на която двамата министри обсъдиха сътрудничеството в сферата на научните изследвания, както и възможността за актуализиране на нормативната база за сътрудничество между двете страни в областта  на образованието и науката.