Учители

Реформата на образованието в ЕС не е преодоляла проблемите

 
В два доклада, съставени от Европейската комисия и от Съвета на министрите на образованието на страните, членки на Европейския съюз се съобщава постигнатото в целите, поставени от ЕС пред образованието в Европа и предизвикателствата, пред които то все още е изправено
 
 
В два доклада, съставени от Европейската комисия и от Съвета на министрите на образованието на страните, членки на Европейския съюз се съобщава постигнатото в целите, поставени от ЕС пред образованието в Европа и предизвикателствата, пред които то е изправено.
 
Първият доклад разглежда напредъка на държавите – членки в изпълнението на пет ключови критерия в образованието и обучението през 2010 г.
 
Четири от петте критерия за 2010 г. по отношение на образованието и обучението вероятно няма да бъдат постигнати. Изпълнен е само критерият за увеличаване броя на получилите образователна степен в математически, научни и технологични специалности. Три от критериите не са изпълнени, въпреки че е отбелязан напредък: участието на възрастните в обучението през целия живот, намаляването на дела на рано напускащите училище и увеличаването на броя на младите хора, завършващи средно образование. Един от показателите дори се е влошил от 2000 г. насам – четивните умения при 15-годишните.
 
Що се отнася до положителния напредък, броят на много малките деца в образователната система се е увеличил, както и броят на обхванатите от системата на началното образование като цяло и общото ниво на образованост на гражданите на ЕС. Броят на гражданите в работоспособна възраст (между 25 и 64 години) с ниско ниво на образованост е намалявал с повече от един милион годишно от 2000 г. насам. Но техният брой все още възлиза на 77 милиона, или близо 30 % от цялото население на ЕС.
 
Вторият доклад, който е двугодишен и е приет съвместно от Съвета на министрите на образованието на държавите – членки и Комисията, прави оценка на общия напредък и определя приоритети за бъдещо сътрудничество в областта на образованието и обучението. От централно значение в съвместния доклад е усвояването на ключови умения на всички нива на образованието и обучението
 
Според този доклад сред другите области, в които е постигнат напредък, са езиковото обучение в училищата и мобилността на учащите във висшето образование, която се е увеличила с над 50 % от 2000 г. насам.
 
Много от страните използват Европейската рамка за ключови умения като отправна точка в провеждането на училищните реформи. Въпреки значителния напредък в приспособяването на учебните програми в училищата, все още остава да се направи много в подкрепа на развитието на уменията на учителите, за актуализирането на методите на оценка и въвеждането на нови начини на организация на учебния процес, се заключава в докладите. Осигуряването на възможност за всички учащи да се ползват от предимствата на иновативните методи, включително тези в неравностойно положение и участващите в програми за професионално образование и обучение, обучение за възрастни и висше образование, представлява съществено предизвикателство.
 
Сред останалите предизвикателства фигурират: осъществяването на обучение през целия живот, засилването на мобилността, постигането на по-висока степен на отвореност на образованието и обучението и на по-голямо съответствие с потребностите на пазара на труда и обществото. Специално внимание следва да се отдели на установяването на партньорство между сферите на образованието и обучението, от една страна, и сферата на труда, от друга.
 
Делът на инвестициите на единица учащ се е увеличил от 2000 г. насам във всички нива на образованието. Ръстът на разходите на единица учащ във висшето образование обаче беше по-бавен в сравнение с всички други нива. Държавите-членки на ЕС ще трябва да инвестират средно с над 10 000 евро повече на учащ годишно в сферата на висшето образование, за да бъдат достигнати равнищата на инвестициите в САЩ (с близо 200 милиарда евро повече всяка година). Разликата се дължи предимно на размера на частните инвестиции в заведения за висше образование в САЩ.
 
Двата доклада може да бъдат прочетени тук: