Училища

Рейтинговата система рекламира родното висше образование в чужбина

По подобие на предходните издания Рейтинговата система на висшите училища съдържа предварително изготвени стандартизирани класации на висшите училища по професионални направления и предоставя възможност за изработване на собствени класации според индивидуалните интереси и предпочитания на различните потребители.

Английската версия на системата е предпоставка за засилване на видимостта и присъствието на българските висши училища в европейското и световното образователно пространство.

В Рейтинговата система е публикувана информация и за най-често срещаните професии и длъжности сред завършилите различните професионални направления в различните висши училища, както и списък със специалностите, по които отделните висши училища предоставят обучение.

Проектът BG051PO001/3.2.04-0001 „Развитие на рейтинговата система на висшите училища“ е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, изпълняван от дирекция „Висше образование“ на Министерството на образованието и науката.

Четвъртото издание на системата вече е достъпно на http://rsvu.mon.bg