Ученици

Регионален турнир по информационни технологии “На ти с IT“

На  8 и 9 декември 2012 г. в ОМГ „Акад. Кирил Попов“, град Пловдив ще се проведе за поредна година Регионален турнир по информационни технологии „На ти с IT“ за ученици от V – ХІІ клас.  

Регистрация за участие в турнира може да направите на следния адрес: http://natisit.omg-bg.com/

За участие в състезанието всеки ученик трябва да има валиден електронен адрес и персонална регистрация на natisit.omg-bg.com до 30 ноември 2012 г.

Регистрацията трябва да бъде на български език и да включва актуални данни за ученика (трите имена, училище, клас, град). Описанието на проекта се въвежда на кирилица и включва: име на проекта, ръководител на проекта, анотация, направление, в което участва. Анотацията включва анализ на потребностите, цел, потребители, съществуващи решения и план за реализация.

За участие в турнира се допускат само проекти, за създаването на които е използван лицензиран или свободно разпространяван софтуер.

Проектът трябва да е компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт. То трябва да бъде завършено от гледна точка на потребителя и да отговаря на определени критерии. В разработката на проекта могат да участват до двама ученика. Всеки участник може да бъде автор/съавтор на един проект.

Турнирът протича в два кръга:

I кръг: Защита на проектите. При защитата се оценяват подходящото представяне на проекта с акцентиране на най-важните елементи, спазването на регламента за време, начинът на изказване, контактът с публиката, точността при отговарянето на въпроси, адекватната реакция при задаване на въпроси, подходящото поведение при технически проблем.

II кръг: Решаване на тест, съдържащ въпроси от областта на информационните технологии. Общото тегло на теста в крайната оценка на всеки един участник в турнира е 50%. Останалите 50% се формират от защита на разработения проект.

Всеки един участник в турнира е длъжен да представи в два екземпляра:

1. Проект на надписан оптичен диск (CD или DVD). Предаденият носител не се връща на участниците след приключване на състезанието.
2. Документация;
3. Декларация (Приложение 1).

Учениците предават материалите по проектите и инсталират продуктите на определените компютри в присъствието на член на комисията. Освен инсталацията на проекта се записват и всички изходни кодове, презентацията, документацията и всички необходими файлове.

Авторите на представените проекти ги разработват и предоставят в съответствие с изискванията на общото право на обществено ползване ГНУ (GNU General Public License version 2). – http://bulgaria.sourceforge.net/prava/gplbg.html.

Проекти, които не отговарят на някои от горепосочените изисквания, не се допускат за участие в състезанието.

Направления за разработване на проекти за ученици от V до VIII клас:

1) Уеб сайт
2) Мултимедия

1) Уеб сайт
Уеб сайтът представлява съвкупност от логически свързани уеб страници, които имат общ адрес в Интернет. Те може да съдържат
едновременно, или в различни комбинации, текст, снимки, графични елементи, звук, анимация и видео. Всеки уеб сайт има начална страница и вътрешни страници, които в по-големите сайтове образуват сложна дървовидна структура. Допуска се използване на следните технологии:

HTML, CSS, JavaScript. Не се допуска използване на технологии, които изискват допълнителна инсталация на плъгини (plug-ins).

2) Мултимедия
Мултимедийният продукт трябва да демонстрира представяне по избрана тема с използване на достатъчно атрактивни, убедителни и
естетични мултимедийни възможности (презентация, демонстрация на резултати от проект или самостоятелно изследване, портфолио и др. подобни). Типични технологични средства за изготвяне на подобно приложение са наприемр: MS PowerPoint, Adobe Macromedia Flash, MS Movie Maker и др. подобни.

Направления за разработване на проекти за ученици от IX до XII клас:

3) Интернет приложения
4) Приложни програми
5) Мултимедийни приложения

3) Интернет приложения
Интернет приложенията представляват програмни продукти, които имат трислойна архитектура – презентационен слой (например Уеб браузер като клиент), бизнес слой (например машина за генериране на динамично съдържание чрез използване на CGI технологии като PHP, Java сървлети, Active Server Pages – ASP, ASP.NET и други подобни), и слой за данни (който е реализиран чрез база от данни и/или друг начин за съхранение на данните). Тези приложения са достъпни през Интернет или локална мрежа.

Уеб браузъра се използва за комуникация с бизнес слоя, който отговаря на (обслужва) исканията чрез генериране на заявки и обновявания в слоя за данни, и чрез генериране на данни за изграждането на потребителския интерфейс в презентационният слой.
Основният акцент при Интернет приложенията е пълноценното използване на клиентските и сървърни Интернет технологии, както и
ефективното използване на мрежовата (Интернет) среда.

Проектите разработени в това направление трябва да бъдат публикувани в Интернет.

4) Приложни програми
Самостоятелен софтуер, предназначен за изпълнение на персонален компютър, създаден за решаване на конкретна задача или за изпълнение на отделна полезна за потребителя функция. Желателно е тази конкретна задача да има практическо приложение (например счетоводна програма, самоучител, игра).

Приложенията трябва да имат инсталираща и деинсталираща програма.

5) Мултимедийни приложения
При мултимедийните приложения акцентът е върху използването на подходящи информационни технологии за създаване на мултимедия.
Оригиналността в прилагането на технологиите играе важна роля. При оценяването съществено значение имат потребителския интерфейс и графичното оформление.

Документацията на проекта е файл във формат .doc с име на файла съвпадащо с регистрационния номер на проекта (такъв ще получите на посочения e-mail, от който е изпратен формулярът за регистрация). В документацията се прави детайлно представяне на проекта с илюстрации от потребителския интерфейс.

Описанието включва следните части:

1. ТЕМА:
2. АВТОРИ: (за всеки се посочват: трите имена, ЕГН, адрес, телефон, e-mail, учлище, клас)
3. РЪКОВОДИТЕЛ: (трите имена, телефон, e-mail, длъжност)
4. РЕЗЮМЕ:
4.1. Цели (предназначение, кратък анализ на потребностите и на съществуващите решения)
4.2. Основни етапи в реализирането на проекта (основни дейности, роли на авторите)
4.3. Ниво на сложност на проекта – основни проблеми при реализация на поставените цели
4.4. Логическо и функционално описание на решението – архитектура, от какви модули е изградено, какви са функциите на всеки модул, какви са взаимодействията помежду им и т.н.
4.5. Реализация − обосновка за използвани технологични средства, алгоритми, литература, програмни приложения и др.
4.6. Описание на приложението – как се стартира и/или инсталира, как се използва, как се поддържа.
4.7. Заключение – какъв е основният резултат, дали има приложения до момента, какви възможности съществуват за развитие и усъвършенстване. Описанието на проекта трябва да бъде с формат А4, размер на символите 12 pt, междуредие 1.5 реда, шрифт – Times New Roman.

Приложение 1

ДЕКЛАРАЦИЯ
за участие в Регионален турнир по информационни технологии „На ти с ИТ“ – 8 – 9 декември 2012 г. за ученици от V – ХII клас
Долуподписаният
………………………………………………………………
роден на ……………….г., гр. ……………….., ЕГН ……………………..,
ученик в …………………………………………………………………………………………..,
заявявам, че при разработката на проекта, с който участвам в турнира по ИТ съм:
използвал следните лицензирани средства за разработка:
……………………………
……………………………
Trial версии на програмните продукти:
……………………………
……………………………
……………………………
Програмният код е мое дело Ресурсите, които съм използвал(а) са: лично мои предоставени от техните автори с разрешение ……………………………
свободно разпространяващи се ……………………………………………
Според регламента на турнира предоставям, съгласно Общото право на обществено ползване ГНУ (GNU General Public License – GNU GPL) безвъзмездно за използване създаденият от мен продукт в системата на образованието в Република България.
Дата: …………….
Декларатор: ………………………
гр. ……………….
Запознат съм със съдържанието на тази декларация: …………………..
(родител на декларатора)