Мнения

Разпоредби на МОН след срещата с началниците на РИО

В резултат на експертната среща между ръководството на МОН и началниците на РИО от петък, 23 юли, вчера – 27.07.2015 г., със заповеди на министъра на образованието и науката е разпоредено:

– Началниците на регионалните инспекторати по образованието в срок до 01.09.2015 г. да планират и осъществят допълнителни мерки, действия и указания до директорите на училищата за недопускане на фиктивно записани ученици;

– Началниците на регионалните инспекторати по образованието да планират и осъществят в училищата на територията на областта през учебната 2015/2016 година системен контрол на организацията и провеждането на самостоятелна, задочна, индивидуална и вечерна форма на обучение съгласно изискванията на Глава III. Организацията на училищното обучение, Раздел I. Форми на обучение на ППЗНП;

– В срок до 08.09.2015 г. началниците на регионалните инспекторати по образованието да уведомят министъра на образованието и науката за предприетите мерки и действия;

– Да бъдат сформирани шест екипа от експерти, които да извършват проверки на място в училищата на територията на Република България във връзка с изпълнението на ремонтни дейности в тях, в това число и за установяване на готовността им по отношение на сграден фонд и оборудване за началото на учебната 2015/2016 година. При констатирани нередности в срок до 24 часа министърът на образованието и науката да бъде уведомен писмено с доклад.