Училища

Работодателите и институциите се споразумяха за професионалното образование

На 18 март 2009 г. в Министерството на образованието и науката се подписа Рамково споразумение за сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение. Споразумението се сключва между Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и шестте национално признати работодателски организации в България – Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Българският съюз на частните предприемачи „Възраждане” и Съюзът за стопанска инициатива. Под споразумението сложиха подписите си министърът на образованието и науката Даниел Вълчев, министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова и ръководителите на останалите организации.
 
Основните цели на споразумението са:
 • формиране на дългосрочна политика за реформиране на професионалното образование и обучение в България,
 • по-доброто партньорство между държавните институции и работодателските организации при модернизирането на професионалното образование и обучение,
 • синхронизирането на държавния план-прием с прогнозираните потребности на пазара на труда по териториален и отраслови признак.
 
В документа е записано, че ще бъде изградена и Национална информационна система за търсене и предлагане на работна сила, професионално образование и обучение.
 
Споразумението се сключва в изпълнение на Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка за периода до края на 2015 г.
 
Страните по споразумението се ангажират да реализират съвместни дейности за:
 • Модернизиране на професионалното образование и обучение чрез:
§ осъвременяване на учебното съдържание,
§ обучение и квалификация на учителите и преподавателите,
§ обновяване на материално-техническата база,
§ ефективно организиране и провеждане на практическо обучение;
 • Синхронизиране на училищната мрежа и на държавния план-прием с резултатите от системата за проучване и прогнозиране потребностите на пазара на труда по териториален и отраслов признак;
 • Осигуряване на качествена професионална подготовка по стратегически за икономиката високотехнологични професии, както и по непривлекателни, но важни за отделни отрасли на икономиката професии;
 • Подпомагане процеса на признаване на професионалните квалификации и компетентностите и създаване на условия за прозрачност и взаимно доверие;
 • Изграждане на национална информационна система за търсенето и предлагането на работна сила, професионално образование и обучение;
 • Развитие на националната система за професионално и кариерно ориентиране.
 
Изпълнението на дейностите и мерките по споразумението ще се осъществява на три функционални равнища:
 1. Национално: Междуведомствена работна група с участието на представители на национално признатите работодателски организации ежегодно ще анализира и предлага решения за конкретни действия и ще наблюдава изпълнението им;
 2. Регионално: Местните структури на централните ведомства и регионалните структури на работодателските организации ще осигуряват изпълнението на решенията за конкретни действия на регионално равнище;
 3. Местно: Чрез двустранни договори между професионалните училища и конкретните работодатели.
 
Срокът за изпълнение на споразумението е до края на 2015 г.
 
Ангажиментите на страните по споразумението са, както следва:
 1. Министерството на образованието и науката участва в разработването на проекти на нормативни актове и стратегически документи и осъществява конкретни дейности чрез регионалните инспекторати по образование, Националния педагогически център и училищата;
 2. Министерството на труда и социалната политика участва в разработването на проекти на нормативни актове и стратегически документи и осъществява конкретни дейности чрез Агенцията по заетостта, регионалните служби по заетостта и дирекциите „Бюро по труда”;
 3. Националната агенция за професионално образование и обучение участва в разработването на проекти на нормативни актове и стратегически документи и в изпълнението на конкретни дейности;
 4. Работодателските организации участват в разработването на проекти на нормативни актове и стратегически документи, като в изпълнението на конкретни дейности на регионално и местно равнище участват регионалните им подразделения и браншовите организации.
 
Статии, свързани с темата:
 
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/