Мнения

Работата по Новия закон продължава

Работата по новия закон за предучилищното и училищно образование продължава, въпреки ситуацията около подадената от правителството оставка. Днес с гласовете на мнозинството бяха приети няколко текста по него.

Депутатите решиха, че детските градини могат да са общински или частни. По изключение може да се откриват и държавни детски градини: към Министерството на отбраната, които са предназначени за отглеждане, възпитание, социализация и обучение на деца на военнослужещи и цивилни служители на министерството; или по силата на международен договор, в който този въпрос е уреден.

Според вида на подготовката училищата са неспециализирани и специализирани.

Според етапа или степента на образование неспециализираните училища са: начални (І-ІV клас включително); основни (І-VІІ клас включително); гимназии (VІІІ-ХІІ клас включително); обединени (І-Х клас включително); средни (І-ХІІ включително).