Ученици

Първи за НВО сядат четвъртокласниците

С националното външно оценяване по математика на 10 май 2016 г. започва поредицата традиционни изпити за учениците, които ежегодно се провеждат през този месец.

Останалите дати за националните външни оценявания за четвъртокласниците са:

12 май 2016 г.  – Български език и литература (БЕЛ);
13 май 2016 г. – Човекът и природата;
16 май 2016 г. – Човекът и обществото.

Изпитването за всеки от учебните предмети е писмено, провежда се едновременно за учениците от всички паралелки от четвърти клас в училището, в което се обучават децата. Започва в 10:00 часа на определения ден, продължава един учебен час (40) минути, а за учениците със специални образователни потребности – два учебни часа.

Тестовете по математика, по Човекът и обществото и по Човекът и природата съдържат 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен, и три задачи от отворен тип. По БЕЛ тестът включва диктовка, текст за четене с разбиране и 11 задачи към него. Максималният резултат за всеки от тестовете е 20 точки.

След приключване на изпитването по съответния учебен предмет училищната комисия оценява писмените работи на учениците по критерии и изисквания, определени от Министерството на образованието и науката, и вписва броя точки върху писмената работа на ученика.

По график, определен от директора на училището, училищната комисия дава информация на учениците и родителите им за получените оценки на писмените работи. Оценките не се включват  при изчисляване на годишния успех на ученика.