Мнения

Публично финансиране на ИКТ в българското средно образование (2012-2015)

Мрежата на учителите новатори Teacher.bg представя статия, подготвена за сп. Образование и технологии, като част от Докторантска програма. Материалът е публикуван в 6-ти брой насписанието, наличен тук: http://www.itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2015/resources/spisanie_e_book_2015.pdf , стр. 495

Автор: Теодора Върбанова Върбанова, докторант в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, катедра „Икономика и управление по отрасли“ и ръководител Образователни програми Майкрософт България

Масовото навлизане на новите технологии в обществото – високоскоростен интернет и персонални, свързани с глобалната мрежа устройства, оказва най-чувствително влияние върху образователния сектор. На практика значителен процент от учениците имат достъп или от вкъщи, или имат собствени устройства – най-често мобилни телефони, свързани с интернет. Същевременно училищата изостават по отношение на въвеждането на персонализираното обучение и най-вече осигуряването на компютъризирано работно място за всеки един ученик. Актуалните изследвания, които дават информация за нивото на използване на ИКТ от учениците и в училищата са:

– изследването PISA от 2012 година – програмата за международно оценяване на учениците, разработена от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) като периодично международно стандартизирано оценяване на 15-годишните ученици. Именно тогава за пръв път е въведен компютърно-базиран модул „решаване на проблеми“. Данните от изследването за достъп до персонални компютри сочат, че средно 94% от учениците в държавите от ОИСР имат домашен компютър, който също така използват за образователни цели. Средно в държавите от ОИСР 72% от учениците посочват, че използват компютри в училище, но на места този дял е под 50%. Средно 94% от обхванатите ученици ученици имат минимум един компютър в къщи. За България този процент е 93%.

– изследване на Европейската комисия Survey of Schools: ICT in Education, проведено през учебната 2011-2012 година, в което са обхванати 31 държави: 27те държави членки на ЕС плюс Исландия, Хърватска, Норвегия и Турция, като са интервюирани над 190 000 респонденти (учители, ученици, директори).

В изследването на Европейската комисия дадената дефиниция за компютър е: настолен компютър или лаптоп, нетбук или таблет, свързан или не с интернет и използван за целите на образованието в училище. Изследването мери различни аспекти на използване на ИКТ в училищата за учениците в класовете четвърти, осми, единайсети – общо образование и единайсети – професионално образование.

Настоящата статия си поставя за цел да представи държавната политика по отношение на обезпечаването на ИКТ в училищата и по-конкретно – компютъризирано работно място. Дефиницията на автора е: настолен компютър, терминал, лаптоп или (хибриден) таблет. За целта ще бъдат представени данни за изпълнение на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“ на Министерство на образованието и науката в България за учебни години: 2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015. Данните са получени от Министерство на образованието и науката през февруари 2015 г. в отговор на Искане за достъп до обществена информация на автора. В настоящата статия са анализирани част от данните, които дават обективна информация за държавното финансиране за обезпечаване на компютъризирани работни места и общия размер на направените инвестиции, обхванатите и необхванатите училища, за изследвания период.

ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА СТАТИЯ ТУК!