Мнения

Публикуваха типов договор за кредитиране на студенти и докторанти

В бр.33 от 30.04.2010 бе публикуван Типов договор за кредитиране на студенти и докторанти от МОМН. „Настоящият типов договор урежда отношенията между министъра на образованието, младежта и науката и Банката по повод участието им в системата за кредитиране на студенти и докторанти с държавна финансова подкрепа.“ е вписано като предмет на договора. Постигнато е съгласие между МОМН и МФ, от една страна, и Асоциацията на банките, от друга, относно този вид кредитиране. Право на кандидатстване за кредит по този закон имат студенти и докторанти редовна форма на обучение „бакалавър“, „магистър“ или „доктор“ в държавно или частно висше училище или в научна организация. В договора е записано, че тези кредити се отпускат с цел заплащане на такси за обучение или за издържка, като правото на кредит за издръжка възниква при раждане или при пълно осиновяване на дете по време на обучението. Търговските банки разполагат с двумесечен срок да сключат договор с министъра на образованието, младежта и науката, за да могат да предоставят студентски кредити с държавна финансова подкрепа.
„Максималният размер на кредитите за заплащане на таксите за обучение се формира на база на дължимите такси за срок, равен на оставащия срок на обучение на кредитополучателя съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна степен.“
„Максималният размер на кредита за издръжка се формира като сбор от семестриалните издръжки за срок, равен на оставащия срок на обучение на кредитополучателя съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна или образователна и научна степен. Семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата към момента на усвояване на конкретния банков превод, умножена по броя на месеците през съответния семестър.“
А лихвата, която се начислява е годишна и фиксирана и неможе да надхвърля седем процентни пункта. Гратисен период според договора е от сключването на договора за кредит до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа съгласно учебния план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен, съответно от датата, на която изтича определеният срок на докторантурата. Студентите и докторантите не дължат заплащане на главница и лихва по време на гратисния период.
 
 
 
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg  и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg