Публикуваха за обществено обсъждане Наредбата за приобщаващо образование

Публикуваха за обществено обсъждане Наредбата за приобщаващо образование

Министерство на образованието публикува за обществено обсъждане проект за Наредба за приобщаващо образование. Целта на тази наредба е да определи държавният образователен стандарт за приобщаващото образование и да уреди обществените отношения, свързани с осигуряване на приобщаващото образование на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, както и дейността на институциите в тази система за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

Регламентът засяга и условията и реда за участие на родителя на ученика в процедурата по налагане на санкциите, както и конкретните условия и ред за налагане на тези санкции; структурата, условията и реда за утвърждаване на индивидуалните учебни планове и на индивидуалните учебни програми на ученици със специални образователни потребности и на ученици с изявени дарби; условията и реда за постъпване и организацията на обучение на децата и учениците със специални образователни потребности в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания.

Според авторите на проекта приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и ученици чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността.

Общата подкрепа за личностно развитие започва още от детската градина и в подготвителните групи за задължително предучилищно образование в училището, която е насочена към всички деца в групата и гарантира участието и изявата им в образователния процес и в дейността на детската градина.

Общата подкрепа за личностно развитие в детската градина и в подготвителните групи за задължително предучилищно образование в училището, която е насочена към превенцията на обучителните затруднения, включва:  обучение чрез допълнителни модули за деца, които не владеят български език; дейности за прилагане на програми за психомоторно, познавателно и езиково развитие; индивидуална и групова работа при установени езикови и/или емоционално-поведенчески, и/или сензорни затруднения.

Обучението чрез допълнителни модули е насочено към деца, за които българският език не е майчин или които не владеят добре български език. Обучението чрез допълнителни модули по образователно направление “Български език” за деца в подготвителните групи за задължително предучилищно образование, за които българският език не е майчин, е задължително и се осъществява в педагогически ситуации в съответствие с държавния образователен стандарт за усвояването на българския книжовен език.

Допълнителното обучение може да се провежда както от учител по съответния учебен предмет, така и от друг учител с квалификация от същата област на висше образование, в която е и квалификацията на учителя по учебния предмет, по който се извършва допълнителното обучение. Допълнителното консултиране по учебни предмети е достъпно за всички ученици и се предоставя от учителите по предмети ежеседмично в рамките на учебната година.  Директорът на училището утвърждава график в началото на учебната година в който се определя приемно време и място на всеки учител, поставя се на видно място в сградата на училището и се публикува на интернет-страницата на училището. Класните ръководители информират родителите за възможностите за допълнително консултиране по учебните предмети. Времето за допълнително консултиране е част от работното време на учителите.

Източник: banker.bg

Коментари във Facebook