Училища

Процедури по проекта за правилник за обществените съвети

В проекта за Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата са разписани ясни процедури и критерии за излъчването на представителите на родителите, общини, държава и представители на бизнеса към съветите в професионалните училища.

Предвидено е, че за представители на родителите могат да бъдат избирани:

1. Родители на деца или ученици от детската градина или училището;

2. Професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на деца и ученици от детската градина или училището.

Представителят на работодателите за училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация, се определя от областния управител по предложение на представителните организации на работодателите.

Не може да бъде член на обществения съвет лице, което е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията, член на настоятелството на детската градина или на училището или гражданин, който е в трудово или облигационно правоотношение с детската градина или училището, изпълнител по договор, възложен от съответната образователна институция.

Родителите в обществените съвети се избират на събрание, на което се попълват присъствени списъци и се води протокол. Задължително е преди събранието директорът да отправи писмена покана до родителите на всички деца и ученици в детската градина или училището.

Съобщение трябва да се постави и на видно място в сградата на детската градина или училището и на интернет страницата на детската градина или училището.

Проектът на Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата можете да видите в сайта на МОН.

Източник: МОН